Thursday, August 31, 2006

Käpylinnun syyspesintä / The nest of Crossbill in autumn

Tullessani töihin tänään 31.8. löysin pikkukäpylinnun pesän kuusen latvasta 12 m kork. Näin naaraan menevän pesään, ja jäävän sinne pitkäksi aikaa,joten sillä oli joko munat tai pienet poikaset. Lähtöaika pesästä lienee syyskuun puolivälin-lopun aikana.

Havainto on ensimmäinen syksyinen pesälöytö aseman historiassa. Toissa vuonna käpylinnun kerjääviä poikasia näkyi vielä marras-joulukuullakín, mikä viittaa pesimiseen loka-marraskuussa. Syksyisiä pesälöytöjä ei kuitenkaan ole tehty meillä, eikä esim. Pohjolan linnut tiedä yksilöityjä syksyisiä löytöjä. Sen sijaan Venäjän puolella on todettu poikasten lähtöä vielä syyskuussa. TH

When I came to work today 31.8. I found a nest of Crossbill on the top of spruce at height 12 meters. I saw that the female bird went to nest for a long time, so that she had eggs or small youngs. They will leave the nest obviously at half-end of september.

This observation is the first found living nest of bird in autumn in the history of the station. The year before last year I saw youngs of crossbills, which were begging food even in november-december. This makes a sign that they nested at october-november. However, the nests have not been found in autumn by us, and for ex. Pohjolan linnut- book (Birds of the North) does not know individualized findings in autumn. But in russian side they have found nests, which the youngs have left in september.

Когда я приходил на работу сегодня 31.8. я нашел гнездо клеста-еловика на вершине ели в высоте 12 м. Я увидел самку, которая шла в гнездо на долгое время, значит у нее яица или молодые птенцы. Я считал, что они оставят гнездо в половине-конце сентабря.

Это первая находка гнезда птицы осенью в историй нашей станций. В предидущем прошлого году я видел выпращивающих корм птенцов клестов даже в ноябре- декабре, что показывает на гнездование в октябре-ноябре. Все-таки, у нас не нашли гнезда осенью, и например книга Похйолан линнут (Птицы севера) не знает настоящих находок гнездов осенью. Но, на русской стороне нашли гнезда, какие птенцы оставили в сентабре.

Wednesday, August 30, 2006

Riekonmarja ruskassa - Alpine bearberry turned red

Kotovaarassa kasvava riekonmarja, ekosysteemiä ja ilmastoa mittaavan Smear-asemamme aidan takana, on varma syksystä. Se päätti mennä ruskaan jo elokuun puolella.

Alpine bearberry (Arctostaphylos alpinus) on Kotovaara hill, near to our Smear-station for Ecosystem and Atmosphere research, is sure for the autumn. It decided to turn the color into red and purple already in August.

Tuesday, August 29, 2006

Ylinuortti elokuun lopussa - River Ylinuortti at the end of August


Elokuun lopussa tuttu näkymä Ylinuortin sillalta ylävirtaan on saamassa lähestyvän ruskan värejä.

At the end of August the familiar scenery upstram from Ylinuortti bridge is gettinng the clolor of approaching "ruska" (the Finnish word for the colorful autmn phenomenon in the nature).

Monday, August 28, 2006

Alkavaa ruskaa - Approaching autumn colors

Vaikka elokuun loppu on Itä-Lapissakin aurinkoinen, kuiva ja lämmin eikä yöpakkasistakaan ole tietoa, luonto silti tietää että sen on mentävä ruskaan. Ensimmäisenä sen näkee soilta, ja osasta koivuja, kuten tältä Nuorttinahon jängältä Värriön luonnonpuiston läntisessä laidassa.

Although the end of August is still sunny, dry and warm, and there have been no rewal night frosts yet, the Nature knows that it is about the time to change the colors. We can see it first on the peat bogs, like here in the Nuorttinahonjanka mire, on the western edge of Varrio Nature Reserve.

Sunday, August 27, 2006

Ravinteisuuseroja Puolivälinjängällä - Trophic differences on Puolivalinjanka peatbog


Elokuun loppupuolella Puolivälinjängän ravinteisuuserot näkyvät värisävyinä, kun ravinteikkaampaa kasvualustaa vaativa pullosara, Carex rostrata, vaalenee (kuvassa etualalla ja taustalla). Rahkarämeinen, muutamia mäntyjä kasvava jängän keskiosa näkyy puolestaan tummana.

From mid August onwards the trophic differences on Puolivalinjanka peat bog of Varrio Nature Reserve become well visible. Carex rostrata, which requires higher trophic level of the growing media, shines as whitish in the photo (especially in the background, and some in the front). Sphagnum moss, which thrives on lower trophic level, is darker in the middle.

Saturday, August 26, 2006

Metsot kanalintulinjoilla - Capercaillies on game bird counting lines


Värriön tutkimusasemalla on kolme noin 20 kilometrin mittaista kanalintujen havainnointilinjaa, jotka kävellään syksyisin keskimäärin kolmeen kertaan juuri ennen metsästyskauden alkua tai sen aikana (ks. Teuvo Hietajärven merkintä Luontopäiväkirjaan 23.8.2006). Kanalintulinjat on alun perin merkattu riistalle luontaisiin elinympäristöihin kuten kuvan Puolivälinjängän laiteille. Verraten pitkä päivittäinen havainnointimatka takaa myös sen, että riittävästi vaihtelevia biotooppeja on saatu mukaan.

Kanalintulijoista yksi (Asemanlinja) on Värriön luonnonpuiston sisällä. Sen havainnointi alkoi syyskesällä 1985. Kaksi muuta linjaa, Maskaselkä A ja Maskaselkä B ovat vertailulinjoja Värriön luonnonpuistosta pohjoiseen, suojelualueen ulkopuolella, kanalintujen normaalilla metsästysalueella. Maskaselän linjojen havainnointi alkoi 1986. Vertalun tavoite on seurata pitkäaikaisin havainnoin, miten kanalintujen kannat muuttuvat vuosien myötä toisaalta täysrauhoituksen alueella ja toisaalta normaalin metsätalouden ja kanalintumetsästyksen alueella.

Vielä ennen 1980-luvun puoliväliä Maskaselän metsätalous oli laajaperäistä: hakkuita ja metsänhoitotoimia oli vähän. Sen jälkeen metsissä alkoivat suhteellisen voimalliset hakkuut, ja havainnointilinjoille tuli hakkuuaukkoja ja myöhemmin taimistoja. Maskaselän B-linjan alueella hakattua metsää myös kulotettiin.

Voisi olettaa, että voimallisen metsätalouden tulo Itä-Lapin vanhaan metsään yhdistettynä normaaliin metsästykseen vaikuttaa riistakantoihin, ja vaikutuksen huomaa suojelualueen ja suojelemattoman alueen välillä juuri kanalintujojen laskennoissa. Riistalinnuista metso on alueen tärkein ja myös määrältään runsain seurattavaksi.

Oheisessa kolmessa graafissa on metsojen havaintomäärät Värriön luonnonpuiston sisällä (ylin kuva, vuode7 1985-2005) ja sen ulkopuolella Maskaselän kahdella linjalla (A, keskellä ja B, alhaalla, molemmissa vuodet 1986-2005).

Värriön luonnonpuistossa metson kanta on verraten vakaa. Hyvän kanalintuvuoden 2003 piikki erottuu, se aiheuttaa kantaa nousun, mutta (trendisuoran) nousu ei ole tilastollisesti merkittävä.

Maskaselän A-linjalla metsojen havaintomäärä putosi 1980-luvun lopulla, mahdollisesti juuri hakkuiden seurauksena. Metso näyttää palanneen alueelle 2000-luvun alkupuolella. Vuosien välinen vaihtelu on kuitenkin suuri, eikä paluun aiheuttamalla (trendisuoran) nousulla ole tässäkään tapauksessa tilastollista merkitsevyyttä.

Maskaselän B-linjalla metsoja on tavattu ylipäänsä vähemmän kuin muilla linjoilla, ja ne vähätkin metsot näyttävät lähes hävinneen alueelta hakkuiden alettua. Kannassa näkyvällä (trendisuoran) laskulla on tilastollinen merkitsevyys (laskun todennäköisyystaso on yli 99 prosenttia).

(Klikkaa kutakin kuvaa isommaksi, katso kaikkien havaintosarjojen tarkempi aineisto Värriön tutkimusaseman verkkosivulta).

Vario Research Station has three game bird counting lines. Each of them is about 20 km long. They are walked through every autumn between mid August and mid October on average three times (see post of Teuvo Hietajarvi in Nature Diary, of 23.8.2006). The game bird counting lines have been demarcated in the field in such biotopes which represent the original hunting areas in this wilderness. The rather long length of the line also guarantees that there is variation between different biotopes enroute.

One of the counting lines is inside the Nature reserve. The first observations are from autumn 1985. The other two: Maskaselka A and Maskaselka B are outside of the reserve, in normal hunting areas. The objective ir to compare changes of game bird populations inside and outside of conservation areas in the course of time. The Maskaselka lines are, besides hunting, subject to normal forestry operations.

Before mid 1980s the forestry operations were only few around Maskaselka. Harvests and subsequent silvicultural operations were started towards the end of 1980s. In Maskaselka B area there was also some controlled burning before the logging areas were reseeded or replanted for Scots pine. We could hypothesize that the loggings and silvicultural operations have had an effect on the game bird populations during the past two decades. Especially this might be the case with Capercaillies which is most sensitive to forest operations.

The three graphs above show the average number of observed Capercaillies over the observation period; the graph for the inside Nature Reserve is on top. There is a slight rise in the Capercaillie populations inside the nature reserve, but the rise is not statistically significant. The sinking trend line in Maskaselka A is not significant either, but for Maskaselka B it is significant.

The observation period of about 20 years seems still to be too short to get convincing trend lines for the Capercaillie populations. However, the following interpretation is near: Full conservation will conserve the Capercaillie as well by stabilizing the population; forestry operations together with normal hunting pressure is apt to lower the Capercaillie populations, at least for two decades after the logging operations.

Friday, August 25, 2006

Jäniksen kannanvaihteluista Värriössä - On population changes of Mountain hare in Varrio Nature Reserve


Jäniksestä saadaan verraten vähän kesähavaintoja Värriön luonnonpuistossa. Varmimmin sen taitaa nähdä aamuvarhaisella tutkimusaseman pihalla.

Talviajan lumilinjahavaintojen perusteella jänis on kuitenkin luonnonpuiston yleisin riistaeläin. Vuosina 1968-2006 sen jäljet on laskettu pitkän lumilinjan hiihdossa yhteensä 9466 kertaa, kun riekon jäljet laskettiin 6542, oravan 4287 , kärpän 3119 ja ketun 2682 kertaa.

Jäniskanta on pysynyt Värriön luonnonpuistossa verraten vakaana, vuotuisista vaihteluista huolimatta (oheinen kuva, se suurenee klikkaamalla). Jäniskanta aaltoilee normaalisti noin 6-7 vuoden jaksossa. Samaa, tai ehkä hivenen lyhyempää jaksoa on jänis noudattanut Värriössäkin.

Ainoa poikkeus jokseenkin tasaisesta linjasta on vuosi 1987, jolloin jäniksen jäljet laskettiin lähes 100o kertaa. Samana vuonna oli tavallista enemmän myös kettuja.

Värriön luonnonpuiston rauhoittaminen ei ole nostanut jäniskantaa kuten esimerkiksi riekolla on tapahtunut. Mutta eipä jäniskanta ole taantumaankaan päin.

In summer time we have only few observations on Mountain hare (Lepus timidus) in Varrio Nature Reserve. In fact, it might be easiest to see it early in the morning just on the yard of the research station.

Based on winterly track observations Mountain hare is the most abundant mammal or in general game animal in the reserve. Between 1968-2006 we have counted, along the long snowline, the track of mountain hare 9466 times, of Willow ptarmigan 6542 times, of Red squirrel 4287, of Ermine 3119 and of Red fox 2682 times.

The Mountain hare stock has stayed quite stabile in the reserve. There seems to be a cycle of some 5-7 years in the abundance, which is known also elswhere in Finland. The only exception from the rather stabile trend line is the year 1987, when we counted almost 1000 tracks in the winter time (1986-87). This was the winter of abundant Red foxes, too.

The conservation of Varrio Nature Reserve has not raised the population of Mountain hare, as it has happened for instance with Willow ptarmigan. But on the other hand: Mountain hare populations are sinking neither.

Thursday, August 24, 2006

Mustaluppoa Värriössä - Speckled horsehair in Varrio

Vaikka Värriön ilmaan on tullut viime päivinä ylimääräisiä hiukkasia - Kemijärven metsäpalosta - luonnonpuiston ilma ylipäänsä on hyvin puhdasta. Siitä kertoo muun muassa mustalupon (Bryoria fuscescens) yleisyys. Se kasvaa jopa koivun rungolla ja oksilla, kuten kuvassa Pirunkurun partaalla.

Mustaluppo on ilman saasteisuuden mittari, joka puuttuu muun muassa suurimpien kaupunkien läheltä. Ylipäänsä ilman laatu on paranemassa maassamme etenkin siksi, että pahiten ilmaa saastuttavan rikkidioksidin päästöt on saatu koko maamme osalta alenemaan kuudesosaansa 1980-luvulta lähtien. Mustalupon tulevaisuus näyttää siten hyvältä.

Although there have lately been some particles in the Varrio air - due to forest fires south in the Kemijarvi area - the air quality in Varrio Nature Reserve in general is very clean. We can see it in the abundance of Speckled horsehair (Bryoria fuscescens). It is most common on Norway spruce, but it can grow even on Downy birch, like here on the edge of Devil's gorge.

Speckled horsehair is indicator of air quality. It is not found in the surroundings of largest cities. In general, however, the air quality in Finland has improved from 1980s, as emissions of sulphur dioxide emissions have been cut into one sixth. The future of Speckled horsehair looks thus good.

Wednesday, August 23, 2006

Havaintoja kanalintulinjalta / Observations from the fowl line

Kävin aseman kanalintulinjan (22,5 км) jopa 21-22 asteen lämpötilassa. Kanalintuja en havainnut, ellei kanahaukkaa lasketa siksi. Se lensi Puolivälinmäellä linjan poikki puolenpäivän maissa. Suon laitakuusikossa Pitkänjängän NE-puolella uroshirvi lähti makuulta jääden n. 50 m päähän tuijottamaan. Laskin siltä n. 6 piikkiä puolellaan lapiosarvista. Se oli vaikeata repsottavien isojen nahanriekaleiden takia, joita se oli irrottanut hankaamalla sarvia puihin. Sitten se örähti ja pakeni. Puolivälinjängällä oli yksi hilla kukassa. TH

I walked the fowl line of the station (21-22 км) at the temperature of 21-22 degrees. I didn't see the fowl birds. I saw a Goshawk flying on the Puolivälinmäki across the line on the middle of the day. In spruce forest by a mire a male moose got up and escaped. He stayed to look at me at 50 m from me. He ha d horns with 6 + 6 spikes, but it was difficult to count them, because of the rags of skin. Then he growled and left. On the Puolivälinjänkä-mire there was raspberry in blossom.

Я прошел линию тетеревинных птиц станций (21-22 ль) в температуре даже 21-22 градуса. Тетеревинных не видел, зато тетеревятника-ястреба видел на сопке Пуоливялинмяки в полдень. Он летел через линию. На ельнике у болота на северо-восток от Питкаянка встал самец лося и убегал. Но, он остался смотреть на меня на расстоянии метров 50 от меня. Я считал зубы рогов - 6 + 6, хотя это было трудно иэ-эа клоков кожи, висящие с рогов. Потом он проворчал и исчес. На болоте Пуоливялинянка цвела морошка.

Kemijärven metsäpalosavut - The forest fire smoke from Kemijärvi

Kemijärven metsäpaloista aiheutuvat savut ovat yltäneet jo Värriöönkin asti, eikä ihme. Kuvassa on tuuliruusu viimeisen kahden päivän ajalta; suurimmat palkit kuvaavat vallitsevia tuulensuuntia. Kemijärvi on tutkimusasemalta katsoen juuri siinä suunnassa, mistä on viime päivinä tuullut. Silmin savua ei kuitenkaan pysty erottamaan.

The smoke coming from forest fires at Kemijärvi has arrived - yet not surprisingly - Värriö area as well. The picture left is windrose from the past two days; the bigger the bar is, the more wind has blown from that direction. Kemijärvi is right in the same direction where wind has blown the last days. The smoke, however, is not visible. E-MK

Tuesday, August 22, 2006

Sateenkaari - Rainbow

Eilen illalla kävellessäni V1:llä idän puolella näkyi palanen sateenkaaresta. Aurinko paistoi lännestä vielä viimeisiä hetkiä ennen sen laskemista mailleen. Idässä tummat pilvet lainehtivat yhä pidemmälle Venäjän puolelle ja alkoivat hajota kun viimeisetkin sateet olivat tyhjentäneet ne.

Yesterday evening as I was walking at V1 there was a piece of rainbow in the east. The sun was shining its last moments before setting down. The dark clouds over Russia went further to the east at the same time dropping their last waterdrops and breaking up.

E-MK
photo: Ella-Maria Kyrö

Monday, August 21, 2006

Lintuhavaintoja / Bird observations

Eilisiä kurmitsoja olikin kolme, sillä samaan aikaan nousi kolmaskin kurmitsa lentoon, mutta laskeutui heti lähdön jälkeen. Luulin sitä joksikin muuksi linnuksi. Näin kuitenkin päättelin tänään, kun Ykkösen laesta lähti lentoon kurmitsa, joka laskeutui heti takaisin. Se oli syyspuvussa oleva keräkurmitsa, ja melko arka.

Kuutsjärven W-puolen kurussa oli aamupäivällä hippiäinen. Ehkä niitä oli enemmänkin. Hippiäisiä on tänä vuonna ollut yllättävän vähän.

Asemalla oli iltapäivällä sinirinta. Ne ovat muutolla. Muutama päivä sitten niitä näkyi jo normaalia enemmän. TH

There were 3 Dotterels on Värriö 1. yesterday, because I saw 3 birds rising, but the third
fell down at once. I thought it was an other kind of bird. However, this was my conclusion, when I saw Dotterel on Värriö 1 today, which got down ot once after rising. He was a Dotterel in autumn dress, and he was rather timid.

On the gully to the W from Kuutsjärvi I saw a Goldcrest (Regulus regulus) in the morning. Perhaps there were more of them. There has been very few Goldcrests here this year.

On the station I saw a Bluethroat in the afternoon. They are moving. Already a few days ago I saw them more than usually.

Там были 3 хрустанов на Вярриё 1. вчера, потому что я видел 3 птиц, которые улетели, но одна иэ них спустилась сразу после подема. Я думал, что она была другого вида. Все-таки, я такой вывод сделал, когда видел сегодня хрустана, который спустился сразу после подема. Это был хрустан в осенней одежде, и он был довольно дикий.

На ущелье на запад от Куутсярви я видел королка утром. Может быть, там были и другие
королки. В этом году тут довольно мало их.

На станций я видел варакушку во второй половине дня. Они сейчас на миграций. Уже несколько дней тому назад я видел их больше чем обычно.

Sunday, August 20, 2006

Kurmitsat liikkeessä / Dotterels are moving

Tänä aamuna kymmenen aikaan nousi 2 keräkurmitsaa lentoon Ykkösen laesta, heittivät hyräillen lenkin etelän suuntaan, ja lähtivät pohjoiskoillista kohti. Linnut lensivät outoon suuntaansa niin kauan kuin saatoin kiikarilla nähdä. Viimeiset kurmitsat on tavattu täällä 24.8., joten nämä lienevät viimeisiä tänä vuonna. TH

Today morning at 10. 2 Dotterels got up from Värriö 1, made a circle to the south and turned to NNW, in a low voice. They flew to that strange direction as long as I could see them with binocle. The latest Dotterels have been seen here 24.8., and it seems that these birds are the last ones this year.

Сегодня утром в 10. улетели 2 хрустана с Вярриё 1., сделали круг на юг и повернули на северо-восток-север, тихо мурлыкая. Они летали в это странное направление так долго как я мог их биноглем видеть. Последные хрустаны видели здесь 24.8., значит эти птици могут быть последные в этом году.

Oma maa mansikka / Strawberry field of our land

Ahomansikka kasvaa Värriön Pirunkurulla eräällä oman maan pohjoisimmista kasvupaikoista. Tältä paikalta löytyy elokuun loppupuolella viitisenkymmentä pienen pippurin kokoista, mutta - ah!, niin aromikasta marjaa. Paikalla on samaa sukua kolme muutakin marjakasvia - lillukka, mesimarja ja hilla. Tänä vuonna kurun rinteiltä löytyy myös suuhun pantavaksi runsaasti komeita mustikoita, muun maan mustikoista poiketen. TH

Wild strawberry (Fragaria vesca) grows on the Devil's Canyon (Pirunkuru) on Värriö area on one of the northernmost places of our Finland. On late August you can find here 50 berries, of size of a little pepper, but the taste is so full of aroma. There are also three other relative berries on this place - roebuck berry (Rubus saxatilis), arctic bramble (Rubus arcticus) and arctic raspberry (Rubus chamaemorus). On this year there are also on the slopes of canyon very many, big bilberries (Vaccinium myrtillus) to eat, differently from the other parts of the country.

Земляника растет на Пирункуру (Ущелье черта) в Вярриё на одном из самых северных мест нашей Финляндий. Во второй половине августа тут можно найти ягодок 50, размером маленького перца, но вкусом так ароматные. Тут растут и три других родственных вида - костяника, поляника и морошка. В этом году на склонах ущелья найдешь и много крупных
черник кушать, наоборот от остальной страны.

Saturday, August 19, 2006

Metso Värriön luonnonpuistossa, lisäpohdintaa - More about Capercaillie in Varrio Nature Reserve

Värriön tutkimusasemalla on useita vuosittain täydentyviä havaintosarjoja, joista saamme tietoa muun muassa metsokantojen vaihteluista. Pisimmät, jälkiin perustuvat lumilinjasarjat, viittaisivat siihen, että Värriön metsokanta on hienoisessa nousussa, ei ainakaan laskussa (ks. myös Luontopäiväkirjan merkintä 27.7.2006).

Entäpä syksyisin käveltävät kanalintureitit, tukevatko ne nousua? Kanalintureittejä on havainnoitu vuodesta 1985 lähtien. Reitit kävellään keskimäärin kolme kertaa vuodessa elokuun loppupuolen ja lokakuun alkupuolen välillä.

Värriön luonnonpuiston kanalintureitillä metsoja tavataan verraten vähän, keskimäärin noin kaksi yksilöä kutakin reittikävelyä kohti (graafi oikealla, klikkaa kuvaa isommaksi). Poikkeuksellinen vuosi oli 2003, jolloin reitillä tavattiin keskimäärin seitsemän lintua reittikävelyä kohti. Metsästäjät tuntevat vuoden koko Lapissa poikkeuksellisen hyvänä kanalintuvuotena.

Myös tämän, syyskesäisen kanalintulaskennan mukaan Värriön luonnonpuiston metsokanta näyttäisi olevan nousussa. Tälläkään nousulla ei ole kuitenkaan tilastotieteen antamaa merkitsevyyttä (nousun todennäköisyystaso jää alle 95 prosentin; se on 84 prosenttia). Ehkä merkittävin on kuitenkin havainto, että Värriön metsokanta ei ole kuitenkaan pitkäaikaisessa laskusuunnassa, niinkuin metson tilanne Suomessa on ollut jo pitemmän aikaa. - Lisää havaintoja saamme tähänkin tutkimussarjaan taas kohtapuolin.

There are several observation series in Varrio Research Station from which we get information for instance about population changes of Capercaillie. The longest observation series are done in winter, based on tracks. They indicate that the Capercaillie stock is in a slight rise (see Nature Diary post 27 July 2006).

How about the autumn series, do they support the rise? The autumn game bird counting has been done since 1985. The obervation lines are walked through on average three times a year between mid August and mis October.

On the autumn game counting routes capercaillies are seen rather few, on average twice per each walking time (the graph, click it for bigger view). The exceptional year was 2003, when seven birds on average were counted. The hunter know that year as an especially good fowl year in Finnish Lapland.

Also this autumn observation line indicates that the capercaillie stock might be in a slight rise. The trend, however, is not statistically significant (probability level is only 84 per cent against required 95 %). It is important to notice, however, that the capercaillie stock is not sinking, which has been the general case all over Finland during the past decades. - Soon we will again get additional information to this autumnly observation series.Friday, August 18, 2006

Käen outo invaasio - Strange invasion of Common cuckoo

Käki lienee jo jättänyt tälle kesälle Värriön luonnonpuiston. Ainakaan sen kukuntaa ei ole enää kuulunut pariin viikkoon. Käki on runsaudessan Värriön luonnonpuiston kummajainen, kuten totesin luontopäiväkirjassa jo 13.7.2006. Sen jälkeen Värriön tutkimusaseman pistelaskenta-aineistot vuosilta 1984-2006 on saatu lähes kokonaisuudessaan tallennetuksi (katso aiheesta lähemmin tutkimusaseman verkkosivuilta). Siitä aineistosta paljastui outo invaasio. Vuonna 1987 kolmella pistelaskentalinjalla havaittiin käkiä 3-4 kertainen määrä normaaliin verrattuna (78 kappaletta). Vuonna 1988 käkiä havaittiin vain kolme kappaletta (klikkaa kuvaa isommaksi).

Oliko vuonna 1987 Lappiin tai itärajalle jokin outo käkien invaasio, muuallakin kuin Värriössä? Mahtaako kenelläkään luontopäiväkirjan lukijalla olla siitä havaintoa? Voitte kommentoida suoraan tähän blogi - päiväkirjaan.

Käki runsastuu (runsastunee) Värriön luonnonpuistossa hiljalleen. Tuo vuoden 1987 outo invaasio tekee aikasarjaan kuitenkin sellaisen hypyn, että käkikannan vahvistumiselle ei löydy tästä aineistosta tilastotieteellistä merkitsevyyttä; katso havaintoaineistoa.

Common cuckoo (Cuculus canorus) has apparently migrated to south (or southeast) already. At least we have not heard its cuc-koo sound for a couple of weeks. Common cuckoo is surprisingly abundant in Varrio Nature reserve, as I made a post of 13 July 2006 on the matter in the Nature diary.

The bird counting line data has now been entered into the digital database. It revealed a strange phenomenon for the cuckoo . In 1987 the cuckoos were counted 3-4 times more compared to the average. Was there an invasion of Cuckoos to Eastern Lapland in 1987 for some reason? In the following year the situation returned normal. This strange invasion may remain mystery as 20 years have now passed and other observations may be few.

Thursday, August 17, 2006

Miten kettu voi Värriössä - How is Red fox doing in Varrio Nature Reserve?

Värriön tutkimusasemalle pitkospuita kävelevä huomaa tuon tuostakin pitkospuilla ketun jätöksiä ( - jotka jäävät kuitenkin yleensä kuvaamatta). Kesällä ketusta ei juuri muuta havaintoa saakaan.

Miten Värriön kettukanta lienee muuttunut luonnonpuiston perustamista seuranneiden rauhoitusten tultua voimaan? Tähänkin saamme parhaan vastauksen talvisin hiihdettäviltä lumilinjoilta.

Pitkällä lumilinjalla laskettiin ketunjäljet vuosina 1968-2006 (39 vuotta) yhteensä 2682 kertaa. Talvikausittain havaittujen jälkien määrä näyttäisi olevan hienoisessa nousussa. Vuosien välinen vaihtelu on kuitenkin niin suuri, että nousulla ei ole tilastotieteen antamaa merkitsevyyttä (nousun todennäköisyystaso on alle vaadittavat 95 prosenttia; se on "vain" 89 prosenttia).

When walking to Varrio Research Station through the wooden track we often see droppings of Red fox (Vulpes vulpes) on the track (- for some reason the droppings are not so favorite targets to photographer). In the summer time this is almost the only means to get information about foxes.

How have the Red fox populations developed after 1981 when the rules of Strict Nature Reserve became effective in Varrio? The snowlines that are observed by skiing in wintertime give best answer also to this question.

In the long snowline we have counted Red fox tracks altogether 2682 times during the season 1967/68 to 2005/06 (39 years). Based on the annual data (in the graph) it looks like the Red fox population is in a slight rise. The rise, however, is not statistically significant. The probability level for the rise is 89 per cent only (when the significance level is 95 %).

Wednesday, August 16, 2006

Metson maa - Land of Capercaillie


Värriöruntureilta koilliseen avautuu laaja vanhojen mäntymetsien laakso, kartoille nimettynä Hirvasjoen petäjärinne. Se on metson maata, kuulua 1900-luvun eränkävijöiden tavoittelemaa kaukaista kairaa. Kun Värriön luonnonpuisto perustettiin tänne 1981, metsokannan säilyminen turvattiin. Metsojen määrä on hienoisessa nousussa. Seuraamme metsoja tässä laaksossa myös Värriön tutkimusaseman radiopannoin. Emme kuitenkaan tiedä vielä, milloin metsokanta vahvistuu niin paljon, että siitä siirtyy osa luonnonpuiston ulkopuolelle, vahvistamaan metsästettävää kantaa.

Northeast of Varrio fells there is a wide valley covered by old Scots pine forests. This is the land of Capercaillie (Tetrao urogallus). In 1900s it was famous game bird hunting area, remote wilderness which was difficult to reach when the roads were still few. When Varrio (Strict) Nature Reserve was established in 1981, it meant end to the hunting era. Permanent conservation of capercaillies was secured. The stock has been in slight rising trend. In this valley we monitor the capercaillies also with radiotracking method. We do not know yet, however, when the Capercaillie stock has strengthened so much, that the surplus starts to move outside the nature reserve, to supplement the basic stock in the hunting areas.

Tuesday, August 15, 2006

Pirunkurun alalampi - Lower pond in the Devil's canyon


Värriön tutkimusaseman tukikohdan luoteispuolella olevan Pirunkurun pohjalla virtaa etelästä pohjoiseen puro, joka laajenee kolmesti lammeksi; kuvassa niistä alimmainen. Myöhemmin puro kääntyy itään, yhtyy Kynsikurun takana Hirvasjokeen. Syvän kurun pohjalla olevat lammet ovat elokuussa yleensä autiot ja äänettömät. Tässä lammessa uiskenteli kuitenkinyksinäinen naarastelkkä.

Northwest of the Varrio base starts Devil's canyon. It has a small creek at its bottom. The creek widens into three small ponds; the lowest (northernmost) of then is in the photo. Later the creek turns into east, joins Hirvasriver in Kynsikuru valley. Then the waters flow into Russian territory. The ponds at the bottom of the deep gorge are quite silent adn deserted in August. A lonesome, female Goldeneye was swimming in the lower pond, however.

Monday, August 14, 2006

Mäntyjen kasvu jo loppunut, hiilidioksidin sieppaus edelleen vahvaa - Growth of Scots pine over, Carbon Dioxide Capture still strong

Elokuun alun lämpökausi pitää hiilidioksidin sieppauksen edelleen
vahvassa vauhdissa Värriön Smear - asemalla. Kotovaaran männikkö (kuvassa, vaaran laella Smear - säähavaintotorni ja taustalla Nuorttitunturi) yhteyttää hiilidioksidia edelleen lähes samalla päivävauhdilla kuin juhannuksen tietämissä. Oheisen graafin ylempi kuvaaja näyttää hiilidioksidin sieppauksen nopeuden päiväarvot (päivähavainnot, punainen käyrä on liukuva keskiarvo). Alempi käyrä näyttää hiilidioksidin sieppauksen summautumisen koko kevään ja kesän aikana. Kumpikin kuvaaja kertoo, että hiilidioksidin sieppaus on edelleen hyvässä vauhdissa.

Alempaa kuvaa (vihreää käyrää) voi verrata siihen, miten Kotovaaran männyt kasvattavat vuosittain pituuttaan (graafi oikealla). Mäntyjen pituuskasvu oli Kotovaaran koepuissa vain noin 8 cm. Se tuli valmiiksi jo kesäkuun lopussa. Mäntyjen paksuuskasvu jatkuu siitä hitaana kesäpuun kasvuna vielä runsaan kuukauden verran, heinäkuun loppuun tai elokuun puoliväliin.

Mihin Kotovaaran mäntyjen loppukesästä sieppaama hiilidioksidi katoaa, kun männyt eivät näytä sitä sen paremmin pituus- kuin paksuuskasvunakaan?

Katso Kotovaaran mäntyjen hiilidioksidin sieppauksesta lisää täältä (englanniksi); hiilidioksidin sieppauksesta ja sen merkityksestä kasvihuoneilmiössä yleistajuisempi artikkeli (suomeksi) täällä.

*****

The warm spell of the late July and early August has kept photosynthesis of Scots pines high in Varrio Nature reserve. The research trees in Kotovaara hill (in the photo, Smear climate tower in the middle, Nuorttitunturi fell at the background) capture carbon dioxide still almost at the same rate as they did in the midsummer days. The upper graph in the lef shows the daily values (daily points; red is the moving average) and lower (green graph) shows the integral values for the whole spring and summer. Both graphs tell that carbon dioxide capture is still going strong when approaching mid August.

The timing in the lower (green) graph can be compared to the timing of shoot growth of the Kotovaara Scots pines (graph to the right). The shoot growth starts at the end of May and lasts only to the end of June. In the study shoots the elongation was about 8 cm. The diameter growth lasts about one month longer, but at the end of July only thin summer wood cells are formed in the annual ring. The thickness growth is more or less over by mid August.

Where does all the captured carbon dioxide of the late summer go, as the Kotovaara Scots pines do not show it as growth of trunk dimensions (height and diameter)?

More about Carbon dioxide capture of Kotovaara Scots pines in here.

Sunday, August 13, 2006

Poronjäkälää Pirunkurussa - Cladonia lichen in Devil's canyon

Muun poronhoitoalueen tavoin porot laiduntavat myös luonnonpuistoissa. Poronjäkälä on lähes kauttaaltaan syöty matalaksi matoksi. Tuuheita palleroporonjäkälikköjä ei löydy Värriön luonnonpuistossa muualta kuin jyrkiltä pahdoilta mihin porot eivät pääse laiduntamaan, kuten eivät ole päässeet tällekään Pirunkurun lammen yläpuoliselle pahdalle.

Reindeers are part of the Varrio Nature Reserve. Their grazing pressure on Cladonia lichens is rather heavy, and in normal cases the lichens have been eaten almost down to the ground. We can see ungrazed Cladonias only in such steep cliffs where the reindeers cannot reach, like in the photo which was taken above the Devil's goorge.

Saturday, August 12, 2006

Kenkäheinää kerrakseen

Kun Etelä- ja Länsi-Suomessa tuskaillaan kesän kuivuutta ja huonoja (karjatalouden) heinäsatoja, Itä-Lapissa, ainakin Värriön kairassa kasvaa paitsi puu myös heinä. Tämän vuoden kenkäheinäsadosta näyttää tulevan aivan mukiinmenevä.

Itse asiassa kenkäheinä ei ole heinä vaan sara. Kenkäheinäksi korjattiin yleisimmin pullosaraa (Carex rostrata, ks. myös Luontopäiväkirjan merkintä tasan vuosi sitten, 12.8.2005). Tälläkin Värriön luonnonpuiston länsiosan aapasuolla kenkäheinää olisi korjattavaksi moneksi sukkapariksi. Kuvan poroaita erottaa Sallan pohjoisen ja Kemi-Sompion paliskunnat toisistaan.

Kun kenkäheinälaihoa ei vuosittain korjata, siihen pääsee rikkakasviksi sekaan pohjanpajua (Salix lapponum). Mutta eihän luonnonpuistosta voi korjata kenkäheinää sen enempää kuin puutakaan, joten pohjanpaju saa rauhassa kasvaa. Eipä kenkäheinällä tosin olisi nykyään enää menekkiäkään.

There has been a record drought in Southern and Western Finland in summer 2006. Subsequently, hay (fodder) yields have been low. This year Eastern Lapland is more lucky, especially if it the question about "Shoe grass". In oldern times the local saami people used to prepare it for winter shoes (before the era of socks). Shoe grass was harvested, dried and processed out of Bottle sedge (Cares rostrata). At least this aapa mire in the western part of Varrio Nature reserve would have given good yield.

From plant husbandry point of view there seem to be some weeds (Salix lapponum) inside the Carex crop. Of course we cannot tend such fields or harvest anything in strict nature reserve like Varrio. But it does not matter: to be honest with shoe grass markets today, they do not exist any more.

Friday, August 11, 2006

Riistakolmio - Game triangle

Teimme Värriön luonnonpuistossa tänään riistakolmiolaskennan, joka on osa koko maan laajuista riistaseurantaa. Värriön riistakolmio kulkee 12 kilometrin matkan tuntureita, vanhoja metsiä ja soita. Kolmio on merkitty pysyvästi maastoon, puihin sinisellä maalimerkeillä.

Reitiltä, 60 metrin saralta löytyi yksi metsopoikue (koppelo ja kolme poikasta) sekä kaksi yksinäistä koppeloa.

Riekkoja ei sen sijaan tavattu yhtään, vaikka reitti kulki useamman kilometrin riekolle tyypillisä suobiotooppeja (kuten ylemmässä kuvassa, tai alemmassa kuvassa Härkätunturin koillispuolella. Riekon puuttuminen linjalta voi tuntua ihmeelliseltä, koska Värriö luonnonpuiston riekkokantojen pitäisi olla selvässä nousussa (katso Luontopäiväkirjan merkintä 28.7.2006). Riekon löytäminen ilman kanakoiraa on elokuun puolivälissä perin vaikeaa. Riekko juoksee kulkijan edellä ja lymyää tiheässä suon varvikossa lähtemättä lentoon. Kaiken todennäköisyyden mukaan riekkoja löytyy taas seuraavan talven lumilinjoilta yllin kyllin.

The annual game count, so called game triangle was done today. It is part of national game animal monitoring. The game triangle in Varrion traverses as a block of 60 meters wide altogether 12 kilometers fells, old forests and peatbogs. The route is permanent and it has been marked with blue paint in the trees.

The balance in the count was: 1 female Capercaillie with 3 chicks, and two other lonesame female Capercaillies.

We did not manage to meet any Willow ptarmigans, even if we passed several kilometers suitable moisland biotypes like the one in the upper picture and the other in lower picture (the fell behind is Harkatunturi). This might sound strange as the stock of Willow ptarmigan in Varrio Nature Reserve is on a rising trend (see Nature Diary post 28 July 2006). Willow ptarmigan, however, is very difficult to find in the middle of August without a trained standing dog. The birds are hiding under bushy peatland vegetation and they are running in front of wanderer, without jumping to flight. According to our prognosis we will again see Willow ptarmigans in winter in the snow lines as we have seen them in the past few years.

Thursday, August 10, 2006

Myrkkymarjat Pirunkurussa - Poison berries in Devil's canyon

Pirunkurusta purkautuu puro pohjoiseen, rehevään kuusikkokuruun, jossa kasvaa joukko vaateliaita kasveja, muiden muassa myrkylliset sudenmarja (Paris quadrifolia, oikealla) ja punakonnanmarja (Actaea erythrocarpa).

Sudenmarja on levinneisyydeltään verraten eteläinen laji. Sen tapaa Lapissa vain satunnaisesti, ja Värriön luonnonpuistossakin vain harvoin. Punakonnanmarja on taas tyypillisesti Itä- ja Pohjois-Suomen laji, kuitenkin harvinainen, usein kalkkipitoisten seutujen kasvaja. Myös Värriön luonnonpuistossa se on harvinainen.

Sekä sudenmarja että punakonnanmarja kuuluvat myrkyllisimpiin marjoihin, mitä Suomen luonnosta voi löytää.


There is a creek north of Devil's canyon which passes through fertile spruce forest. Two rare, poisonous plants (berries) grow there. One is the Herb-Paris (Paris quadrifolia, right) and the other is Red baneberry (Actaea erythrocarpa).

The distribution of Herb-Paris in Finland is southern, and it grows in Lapland only as scattered. Also in Varrio Nature Reserve it is rare. Red baneberry is typically northern species in Finland, but it is everywhere rare, also in Varrio Nature Reserve. Red baneberry favors fertile, often calcareous sites.

Both Herb-Paris and Red baneberry belong to the most poisonous berries what you can find in Finnish forests.

Elokuun täysikuu Värriön yllä - August full moon above Varrio

Etelästä nouseva täysikuu on harvinainen ilmiö Värriössä; tänä aamuna (klo 00:15) tuo ilmiö kuitenkin tapahtui. Kuvassa tutkimusasema "takapihalta", katolla tietoliikenneantenneja.

Full moon, rising from the south is a rare position in Varrio. Early this morning (at 00:15) this happened. In the photo the research station from "back yard", on the roof antennas for communication.

Wednesday, August 09, 2006

Viime päivien lintuhavaintoja - Recent bird observations

Ville Vakkari havaitsi tänään nuoren tunturihaukan lennossa

Muita viime päivien havaintoja
*****

Mr. Ville Vakkari observed today a juvenile Gyr falcon, in flight

Other recent observations

Tuesday, August 08, 2006

Juolukka on rämeiden mustikka - Bog bilberry in bogs


Juolukka (Vaccinium uliginosum) on Värriön luonnonpuistossakin kosteiden maiden kasvi. Sen löytää rämeiltä, soiden laitamilta, puronotkelmista ja tunturien välisistä kuruista.

Linne pani kosteusvaatimuksen jo kasvia nimetessään merkille: latinankielisessä nimessä kosteutta takoittaa juuri sanan osa uligo. Englannin kielessä juolukka on nimetty muitta mutkitta "rämeiden mustikaksi" (Bog bilberry).

Juolukan marja ei ole aina symmetrisen pallomainen, kuten mustikalla.

Bog bilberry grows, according to its name, also in Varrio Nature Reserve often in peatbogs or on the moist edges of peatlands. The famous Swedish botanist, Linne already pinpointed this trait to moisture in the scientific name that he gave to the plant. The word uligo in the name refers to moisture.

The berry is not necessarily symmetrical, like is the case with the more common bilberry proper (Vaccinium myrtillus).

Monday, August 07, 2006

Suon pienimpiä - Tiny flowers on peat bogs

Värriön vetisillä soilla, lähteiköissä ja tunturista valuvien purojen hetteiköllä kasvaa heinä-elokuussa hento, vaaleanpunakukkainen, vaatimaton kasvi. Sen kukan terälehdet ovat vain 5-8 millimetrin mittaiset, joskus aivan valkoiset. Kyseessä on suohorsma (Ebilobium palustre), jota on vaikea äkätä loppukesästä rehottavan maitohormsman pikkuserkuksi.

Suohorsma on verraten yleinen Pohjolan kasvi, suoniittyjen aikaan vielä nykyistä yleisempi.

In the moist peatlands with moving waters and in swampy creeks flowing down from the Varrio fells you may find in July-August a small, fragile looking plant with tiny purple or white flowers. It is Marsh willow herb (Ebilobium palustre). It may be hard to reckon that this is a small cousin of Rosebay willow herb (Ebilobium angustifolium), the tall and showy pink late summer flower all over Finland.

Marsh willow herb is quite common plant in Nordic countries, in suitable moist environments.

Sunday, August 06, 2006

Kohtaaminen hirven kanssa - Meet with moose in Varrio spruce forest

Tarkkaillessani elokuun vähäisiä lintuja Värriön luonnonpuiston länsiosassa, vanhassa kuusikossa ns. Pommituskukkulan maastossa, huomasin yhtäkkiä edessäni sojottavan hirven sarven. Uroshirvi tarkkaili puolestaan minua.

Hirvi on Värriön luonnonpuiston vakinainen asukki (ks. Luontopäiväkirjan merkintä 21. heinäkuuta 2006). Hirvikin on ollut täysrauhoitettu luonnonpuistossa vuodesta 1995 lähtien. Sen ainoat viholliset kaksi vähälukuista suurpetoamme, susi ja karhu. Värriön hirvet pelkäävät ihmistä silmin nähden vähemmän kuin hirvet luonnonpuiston ulkopuolella.

Tarkkailtuaan minua tovin, hirvi siirtyi aukkoon ja käänsi toisenkin kylkensä valokuvattavaksi. Lähemmästä kuvasta näkyy, että tämä uros on jo kasvattanut sarvensa syyskokoon, mutta sarvia peittää vielä nahka. Se ei ollut vielä alkanut keloa sarviaan. Lisää kelomisesta, sarvista ym. hirvestä: katso täältä.

While I was birding in an old spruce forest in the western part of Varrio Nature Reserve, I suddenly noticed half of the horn crown of moose between the trees. While I was watching the birds, the moose was watching at me.

Moose (Alces alces) is permanent resident in Varrio Nature Reserve (see Nature diary post of 21 July 2006). As the hunting has now been completely eliminated in the reserve, the mooses are pretty tame. Man is not their enemy. The only enemies are the wolves and brown bears, which are very few in the reserve. The mooses in the reserve seem to trust that cameraman makes no harm.

After observing me for a while behind the Norway spruce, the moose turned its other side for fotographing. As moose drops its horns in the winter, and new horn grows in the spring, the horn is still covered by skin in the beginning of August. This is actually the time of the summer, when mooses start to scrub the skin of the new horns to small trees in the forest.

Saturday, August 05, 2006

Lapintiainen vähenee - Siberian tit is becoming less common

Lapintiainen (Parus cinctus) on Itä-Lapin erämaaseutujen ympärivuotinen perustiainen. Se on Värriön luonnonpuistossa silti verraten harvinainen. Sen kevätkanta (jolloin kanta on alimmillaan talvipakkasten jälkeen ja jolloin lintulaskennat tehdään ennen pesintää) puistossa lienee vain noin 50 lapintiaisparia.

Laulultaan hiljaisen lapintiaisen havainnointi luntulaskentojen aikaan antanee sen yleisyydestä aliarvion. Lapintiaisen huomaa verrattomasti useammin elokuun alussa, kun laululinnut ovat hiljenneet, osa muuttajia on lähtenyt jo vaellukselleen. Lapintiaisen poikueet tirskuttavat silloin muuten hiljaisessa metsässä, kuten kuvan lähes lopullisen värityksensä saanut poikanen Kotovaaran tutkimusmännikössä.

Pitkäaikaisten (1985-2006) pistelaskentojen perusteella lapintiainen näyttää vähenevän Värriön luonnonpuistossa. Havaintojen tulkintaa vaikeuttaa niiden yllättävä vähyys; useina vuosina yhtään lapintiaista ei ole sattunut vakiopisteisiin.

Ilmeistä kuitenkin on, että jos joku Itä-Lapin pohjoisista erämaalinnuista väistyy ilmaston vähittäisen lämpenemisen myötä, lapintiainen kuuluu niiden lajien joukkoon.

Siberian tit (Parus cinctus) belong to the basic round-the-year bird stock in Varrio Nature Reserve. It is rather rare, however, especially in early summer when the regular bird counting is done. We must remember that the small tit suffers from heavy winters and the stock is at its lowest just before the nesting. The nesting stock may be as low as 50 pairs only.

Siberian tit is ny nature quite silent and it easily disappears in the early summer concert in the wilderness. The total stock based on bird countings may thus be underestimate. It is much easier to see the Siberian tits in August when the chicks have already grown up and they let phoptographer to come near, like the one in the picture did in Kotovaara forest.

Based on thye long-term bird counts the stock of Siberian tit seems to be in slight sinking trend. The interpretation of the trend suffers from the few observations. In several years not a single Siberian tit happened to be in the regular observation spots.

It is probable, however, that if some specii suffer from warming summers, Siberian tit belongs to those.

Friday, August 04, 2006

Sammakot liikkeellä - Common frogs on the move

Elokuun alussa, kun loppukesän kosteus ilmestyy varvikkoon, sammakot lähtevät liikkeelle. Värriön luonnonpuistossakin tavallisin laji on nimeltään sammakko, eli tavallinen sammakko (Rana temporaria). Se kuuluu aitosammakoiden (Ranidae) heimoon.

In the beginning of August, when the late summer moisture appears in the forest, the frogs start to move. Also in Varrio Nature Reserve the most common frog is the Common frog, or European common frog (Rana temporaria). It belongs to the family Ranidae, True Frogs.

Thursday, August 03, 2006

Punakylkirastaan kanta vahva - Redwing stock is strong

Punakylkirastas on kuuluva ja näkyvä Värriön luonnonpuiston peruslintu. Sen kanta luonnonpuistossa on noin 500 paria, ja se kuuluu kymmenen yleisimmän lintulajin joukkoon. Kuvan punakylkirastas varoitteli äänekkäästi Värriö II:n koivuvyöhykkeessä poikasiaan - tai kiinnitti tarkoituksella kulkijan huomion itseensä lähimaastossa lymynneiden, jo lähes täysikasvuisten poikasten asemesta.

Punakylkirastaan kanta on nousussa. Kun se tavattiin pistelaskentareiteillä 1980-luvun puolivälissä 20 kertaa, se tavataan 2000-luvun puolivälissä keskimäärin 35 kertaa (yhteensä kolmella, ennen juhannusta havaittavalla linjalla). Punakylkirastaan yleistyminen on tilastotieteen puolesta merkitsevä, sillä nousun todennäköisyystaso on 96 prosenttia.

Redwing (Turdus iliacus) can be easily heard and seen in Varrio Nature Reserve. The total stock is about 500 pairs. Redwing belongs to top ten species by its abundance, in the reserve.

The redwing in the photo was met in the birch belt (region subalpina) of Varrio II. The bird was tame and noisy, and seemingly tried to draw attention to herself, instead of almost grown up, nearby chicks.

The stock is in rising trend. When Redwing was counted earlier, in mid 1980s, about 20 times in the spotwise counting lines, it is now recorded on average 35 times. The rising trend is also statistically significant; the probability level for the rise is 96 per cent.

Labels:


Wednesday, August 02, 2006

Hiilidioksidin sieppaus edelleen vauhdissa - Carbon dioxide capture in full swing

Kotovaaran kyvettimittaus osoittaa, että männyt sieppaavat hiilidioksidia (ks. Luontopäiväkirjan merkinnät 6.7.2006 ja 15.7.2006) heinäkuun lopussa edelleen täyttä vauhtia, vaikka sekä mäntyjen paksuus- että pituuskasvu ovat jo päättyneet tältä kasvukaudelta.

Kun kyvetti on auki, sen sisällä olevassa ilmassa on normaali hiilidioksidin pitoisuus, mikä on keskikesällä noin 370 ppm. Kun kyvetti sulkeutuu ja on kiinni minuutin, kyvetissä oleva männyn oksa sieppaa kyvetti-ilmasta hiilidioksidia niin, että keskipäivällä pitoisuus putoaa noin 10 ppm:llä. Heinäkuun lopun jo hämärtyvässä yössä tilanne on päinvastainen. Männyn oksa hengittää, ja kyvetti-ilman hiilidioksidin pitoisuus nousee parilla ppm:llä (ks. oheinen graafi ylläolevan kyvetin mittaustuloksista heinäkuun viimeiseltä viikolta) .

On edelleen osaksi arvoitus, mitä kaikkea mäntyjen loppukesästä sieppaamalle hiilidioksidille tapahtuu. Varastoituuko se vain hiilihydraatteina solunesteisiin odottaakseen seuraavan kevään kasvun purskahdusta, missä sokereita tarvitaan? Kuinka suuri osa siitä menee muina hiiliyhdisteinä maanesteeseen? Kuinka suuri osa emittoituu muina kaasumaisina hiiliyhdisteina (siis hiukkasina eli aerosoleina, ks. Luontopäiväkirjan merkintä 4.7.2006), takaisin ilmaan neulasten kautta, joko syksyllä tai seuraavana keväänä? Näitä kysymyksiä tutkitaan Smear-tutkimuksessa sekä Värriössä että Hyytiälässä.

(Hiilidioksidin sieppauksesta lisää, päivitys 7.8.2006)

The cuvette monitoring in Kotovaara of Varrio Subarctic Research Station shows that carbon dioxide capture by the young Scots pine trees keeps going at full swing (see the Nature diary blog posts of 6.7.2006 and 15.7.2006). This is the case even if both the height growth and diameter growth of the trees have reached their measurable maximum for this growing season.

When the cuvette is open (like in the photograph) the air inside it has the same carbon dioxide content as prevails in the outside air. In the middle of summer it is about 370 ppm. When cuvette closes, the branch inside starts to capture carbon dioxide from the cuvette air, as the needles continue assimilating. During one minute of cuvette closure the carbon dioxide content drops in the middle of the day by 10 ppm per minute. The drop is less earlier in the morning and later in the evening.

In the darkening night of end July the carbon dioxide flow is opposite. The needles respire, and this is seen as midnight negative values in the carbon dioxide capture graph. The total balance of positive values and negative values is clearly on positive side. Thus the branch of Scots pine in the cuvette is carbon dioxide sink as it removes carbon disoxide from the air.

It is still partly of mystery what happens to the considerable amount of carbon which is translocated to the trees, if the dimensions of the trees so no more grow in the latter half of the growing season. Is it just stored as soluble carbohydrates, or other organic molecules in the cells? After storin over winter these carbon rich compounds give power to the next spring and early summer growth.

How big part of the carbon-rich compounds is emitted through the roots into the soil water as soluble seed molecules for humus?

How about the emission of carbon-rich aerosols, back from needles to the atmosphere (see Nature Dairy blog post of 5 July 2006)? How much is this emission either in the subsequent autumn or in the spring? These questions are under Smear studies both in Varrio and Hyytiala.

More about carbon dioxide capture by Scots pine trees in here

Tuesday, August 01, 2006

Mustikka ja riekonmarja marjovat - Bilberry (Vaccinium myrtillus) and Alpine bearberry (Arctrostaphylos alpinus) have berries

Tänä vuonna mustikka ja riekonmarja marjovat Värriötunturissa jo elokuun 1. päivänä, ehkä hivenen normaalia aikaisemmin.

This year Bilberry ( left) and Alpine bearberry have berries already on 1 August on Varrio fells.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?