Wednesday, January 31, 2007

Hirvasjoen laakso - Valley of the Hirvasriver


Vuodenajan kuvia: Hirvasjoen laakso Rakitsan vaaralta

Photos of the season: Valley of Hirvas river, east of Rakitsa hill

Tuesday, January 30, 2007

Valkopäätiainen Niitselyksessä / Azure Tit (Parus cyanus) in Salla, Niitselys


Lapin ensimmäisen valkopäätiaisen (Parus cyanus) havaitsi Leo Akola 28.1.2007 ruokintapaikallaan Sallan Niitselyksessä entisen rajavartioaseman pihassa. Allekirjoittanut kävi bongaamassa linnun 30.1. Veli Pohjonen muuten ilmoitti käyneensä bongaamassa lajin Kuusamon Sossonniemessä 24.1. Näihin tapauksiin vedoten ajattelin voitavan julkaista juttu linnusta myös Värriön luontopäiväkirjassa.

Valkopäätiaisesta on tänä talvena tehty 4 havaintoa Suomessa, kaikkiaan Suomessa laji on havaittu n. 30 kertaa. TH

Monday, January 29, 2007

Sauoiva Rakitsalta - Sauoiva fell from Rakitsa hill


Vuodenajan kuvia: Sauoiva Rakitsalta

Photos of the season: Sauoiva fell from Rakitsa hill

Sunday, January 28, 2007

Värriö ykkönen Rakitsalta - Varrio one from Rakitsa hill


Vuodenajan kuvia: Varrio ykkönen Rakitsalta

Photos of the season: Varrio one from Rakitsa hill

Saturday, January 27, 2007

Pakkaskähärää Rakitsan laaksossa - Frozy mid winter day in Rakitsa Valley

Vuodenajan kuvia: Pakkaskähärää Rakitsan laaksossa

Photos of the season: Frozy mid winter day in Rakitsa Valley

Labels: , , ,


Friday, January 26, 2007

Pulkkatunturi Kotovaarasta - Pulkka fell, south-east of Kotovaara hill


Vuodenajan kuvia: Pulkkatunturi Kotovaarasta

Photos of the season: Pulkka fell, south-east of Kotovaara hill

Thursday, January 25, 2007

Myrsky tuli lounaasta / Storm became from south-west


Viime yönä tuli myrsky lounaasta, ja muutti kelin aivan toiseksi. Kuva Värriö 1. länsirinteeltä. TH

At last night became storm from SW and changed circumstances . Picture from the western slope of Värriö 1.

В прошлюю ночь пришла буря из юго-запада и поменяла условия совсем другими. Фото от западного склона Вярриё 1.-го.

Teeri menee kieppiin / Black Grouse goes under the snow

Myrskysäällä teeret käyvät koivuissa syömässä vain välttämättömän ajan, ja menevät lumikieppiin kurjaa säätä pakoon. TH

When there is storm, Black Grouses eat on birches only necessary time. Then they go under the snow to spend storm.

Когда буря, тетерева только необходимое время кормятся на березах. Потом они спрячутся от бури под снегом.

Wednesday, January 24, 2007

Käpylintuja ja hirviä / Crossbills and mooses
Olipasirkutusta ja rapinaa Ainikuusikon itäpäässä klo 11. jälkeen, kun ainakin 50 yksilön käpylintuparvi ruokaili kuusissa. Parvessa oli kaikkia kolmea lajia, ja kuten tapana näyttää olevan, lapintiaisia pyöri parven laitamilla. Myös käpytikka ahersi leipätyössään. Kuvassa oikealla kirjosiipi toinen ylhäältä, kolmas ilm. iso- ja muut pikkukäpylintuja.

Samalla alueella vähän kauempana mäntytaimikossa oli myös pari hirveä. Toinen oli sarveton, mutta toisella oli muutama piikki. Jostain syystä se ei ollut vielä pudottanut niitä. TH

What a chirping and rattling was going in the E-part of Ainikuusikko-woods after 11. o'clock, when at least 50 crossbills were eating on spruces. There were all the tri species in flock, and like it is used to be, there were also Siberian Tits going around by the flock. Great-spotted Woodpecker was having his meal, too. In picture on the right White-barried Crossbill second from up, the third obviously Parrot Crossbill and the others are Crossbills.

On this area a little farther away in young pine woods there were also two mooses. One was without horns, but another had a few tines. For some reason he had not dropped them.

Какие чириканье и шелест были слышно в восточной части леса Аиникуусикко после 11. ч., когда по крайней мере 50 клестов кормились на елях. На стае были все три виды клестов, и как кажется принято, кружились у стая и сероголовые гаички. Большой пестрый дятел занимался тоже здесь шишками. На фотографии второй сверху белокрылый клест, третий вероятно сосновик и другие еловики.

Чуть-чуть дальше от них, но на этой территории в молодом сосняке были и два лося. Один без рогов, а другой имел некоторые щипы. Из какой-то причины он не уронил их.

Näädän lepopäivä / Holiday of martenNäätä piti lepopäivän (tai -yön), ja lähti vasta eilen illalla liikkeelle komosta. Näin tapahtuu joskus. Näätä kulki kolme kilometriä ja meni makuulle saman tapaiseen paikkaan kuin edellä. TH

Marten had a holiday (or "holinight"), and he left the resting place in yesterday evening. This happens sometimes. Marten went tri kilometres and he went to sleep to a place like earlier.

Куница отдохнул один лишный день (или ночь) и она оставила место отдыха только вчера вечером. Так случается иногда. Куница шла три километра и вошла спать в такое место как раньше.

Tuesday, January 23, 2007

Huurremetson keli / Capercaillies in frost


Pilvinen, sumuinen, kylmä päivä, iltaa kohti pakkanen vielä kiristyi. Illalla jopa tunturissa pakkasta 22 astetta.

Päivällä näin 3 riekkoa Värriö 4. länsirinteen tunturikoivikossa. Arkoja olivat. Pari metsoa nousi männynlatvoihin kelkan edestä päivän mittaan (kuva). Päivän hiiripöllö oli kuusenlatvassa Hirvasjoen Pirunkirkon pohjoispuolella klo 14.18. TH

Cloudy, foggy, cold day. In the evening became colder. Even on fells - 22 degrees.

In day-time I saw 3 Willow Grouses on W-slope of Värriö 4. They were timid. Two Capercaillies flew away in front of snow-scooter and sat on tops of pines (photo). The Hawk Owl of today was to the N from the rocks (Devils church) of Hirvasjoki at 14.18.

Облачный, туманный, холодный день, к вечеру мороз стал сильнее. Тогда даже на сопках было 22 градусов мороза.

Днем я видел 3 куропатки на восточной склоне Вярриё 4-го. Боязливые были. Два глухаря взлетели пред мотосани и садились на вершины сосен (фото). Ястребиная сова этого дня сидела на вершине ели на север от скалы (так назыв. Храм черта) Хирвасйоки в 14.18 ч.

Monday, January 22, 2007

Näädän kolo / A hole of pine marten


Kuvassa näädän päivälepopaikka kaatuneen puun alla Värriö 2. länsipuolen kuusikossa. Näätä oli mennyt juurakkopuolelta puun alle, ja oli siis kuvaushetkellä siellä. Tällaista päivälepopaikkaa maan pinnan läheisyydessä kutsutaan aseman väen kielenkäytössä komoksi. TH

In picture there is a daily resting-place of pine marten under the falen tree to the W from Värriö 2. in spruce woods. Marten had gone by the rootstock under the tree, and he was there when I photographed. This kind of resting-place near the ground is called "komo" at the station.

На фотографии дневное место отдыха лесной куницы под упавшим деревом в ельнике на западной стороне Вярриё 2. Куница вошла под дерево через сторону корней и была там, когда я фотографировал. Такое место отдыха по близости уровни земли называется на станции "комо".

Tapaaminen ahman kanssa / Meet with wolverine


Tapaaminen ahman kanssa (suurpetohavainnoista kirjoitetaan luontopäiväkirjaan vasta kuukauden kuluttua, kun tilanne on ohi, TH)

Ennen joulua tuli ahma Värriötunturiin. Seurasin 22.12. kelkalla vanhempaa jälkeä Värriö viitosen itäpuolelle, missä huomasin liikettä tunturin rinteessä klo 12 aikoihin. Ahma nousi siellä rinnettä kantaen jotain, parinsadan metrin päässä. Sitten se jätti kantamuksensa ja nousi rinteen ylös, juosten rinnettä pitkin (kuva oikealla), ja kadoten. Myöhemmin huomasin, että se oli laskeutunut rinteen taakse kuusikkoon. Kävin suksella tutkimassa, mitä se oli kantanut, ja löysin poronkoiven (kuva keskellä). Lähdin sitten seuraamaan vastajälkeen. Parin kilometrin päässä Tuntsajoen länsipuolella oli muutama päivä sitten tapettu poro (kuva vasemmalla), mistä ahma oli ottanut viimeisenkin jalan matkaansa. Vanhoista jäljistä näin, että ahma oli tappanut poron. Otin korvat talteen, toimitettavaksi paliskunnalle. Paikalla oli kovasti paitsi ahman, myös ketun ja näädän, jopa korppien jälkiä.

Ahma oli iso, hyvin tumma, ilmeisesti vanha uros. Vuodenvaihteen tienoilla se epäillään tapetun luvatta moottorikelkoilla lähiseudulle.

Meet with wolverine (about the observations of big beasts we write after one month, when the happening is over).

A wolverine came to Värriötunturi before the christmas. 22.12. I followed by the older tracks to the E-side of Värriö 5., where I saw something moving on the slope of fell. A wolverine carried something 200 m from me at 12. o'clock. Then he leaved his thing and rose the slope up and then by the slope. Finally he disappeared behind the slope. Later I saw that he had gone down to spruce woods. I went by skies to see, what was the thing he carried. It was a leg of reindeer. Then I followed the tracks backwards. After 2 km I found a dead reindeer to the W from the river Tuntsajoki. Wolverine had taken the last leg from the reindeer. By tracks I noticed, that wolverine had killed the reindeer a few days ago. I took the ears for the reindeer men. there were many tracks of wolverine, fox, marten and Ravens.

The wolverine was big, darkish, probably old male. It is under suspicion that the wolverine has been killed with snow-scooters without license at the turn of the year, not far from this place.

Встреча с росомахой (о навлюдениях крупных зверей мы пишем в дневнике только через месяц, когда ситуация уже мимо).

Росомаха пришла на Вярриётунтури прежде рождества. 22.12. я следовал по старым следам на мотосани на восточную сторону Вярриё 5. Там на склоне горы я заметил какое-то движение где-то в 12.ч. Росомаха была видна 200 м от меня. Она носила что-то. Потом она оставила свой груз, поднялась вверх по склону, потом через склон вперед и исчез. Впоследствии я увидел, что она спустилась вниз в ельник. Я пошел узнать на лыжах, что она носила. Тогда увидел, что это было нога оленья. Потом я следовал по следам росомахы назад. Через пару километров я нашел оленья, убитого несколько дней назад. По следам я заметил, что росомаха убила его. Сейчас она взяла последную ногу с собой. Там были на месте много следов росомахы, лисы, куницы и воронов. Я отрезал уши от оленья для оленеводов.

Росомаха была крупная, темная, вероятно старый самец. Подозревают, что ее убили без лиценсий на мотосанях в конце года не далеко от этого места.


Sunday, January 21, 2007

Nuorttitunturi tammiauringossa - Nuortti fell in January sun

Vuodenajan kuvia: Nuorttitunturi tammiauringossaPhotos of the season: Nuortti fell in January sun

SMEAR-asema tammiauringossa - SMEAR-tower in low January sun

Vuodenajan kuvia: Kotovaaran SMEAR -torni tammiauringossa

Photos of the season: SMEAR-tower in low January sun

Pakkaskähärää tunturissa - Frosty fog on the fells

Sunnuntai oli tammikuun toistaiseksi kylmin päivä. Tunturissa oli kevyehkö lounaisvinkka ja pakkasta noin 20 astetta. Puolilta päivin Värriötuntureiden eteläpäästä levisi pakkaskähärä yli koko tunturijonon. Tunturijono oli poroja lukuunottamatta täysin eloton. Ei riekkoja, ei kiirunoita, ei edes korppia ilmassa.

Elämää tykkymetsissä / Life on high woodsAamulla klo 9.40 näin Rakitsan ne-rinteellä hiiripöllön, jota kuukkelit seurailivat. Ilm. ne välillä vähän kiusoittelivatkin, mokomaa viisasta. Toinenkin hiiripöllö löytyi klo 9.55, Hirvasjoen w-puolelta. Myyrät koloissanne, katsokaa eteenne!

Aurinko paisteli taas kauniisti, olihan pakkasta 20-30 astetta. Yksinäinen korppi lensi Saun W-puolitse vaimeasti kurahdellen (kuva). Toisella puolen tunturia oli poroja kaivamassa jäkälää (kuva).

Saumuristan W-puolella tunturikoivu-mäntysekametsässä oli 4 ukkometson parvi hakomassa (kuva). Siitä puoli km W oli taas 3 metsoa. Rakitsan NW-puolella niitä oli vielä 3 kappaletta. Teeriäkin näkyi; Rakitsan E-puolella 4 yks. kiepeissä. Pikkulinnuista liikkeellä näkyi olevan pari käpylintuparvea a' 10-20 yks. ja lapintiaisia. TH

In the morning 9.40 I saw a Hawk Owl, which was followed by Siberian Jays on the NE-slope of Rakitsa. Obviously Jays bothered the unexpected quest.
Other Hawk Owl I found 9.55 on the W-side of Hirvasjoki. Voles in holes watch your routes!

Sun shined beautifully again - we had - 20-30 degrees. Lonely Raven flew by the W-side of Sauoiva-fell, grumbling softly (photo). On the other side of the fell there were reindeers digging (photo).

To the W from Saumurista-fell 4 Capercaillies were eating on pines in low birch-pine woods (photo). A half kilometre to the W from here there were 1 + 3 Capercaillies more. And on the NW-side of Rakitsa 3 birds. Also I saw 4 Black Grouses on the E-side of Rakitsa. They flew away from snow sleeping pits. I saw also little birds: 2 flocks of crossbills (10-20 / flock) and Siberian Tits.

Saturday, January 20, 2007

Kotovaara ja Nuortti ensiauringossa - Kotovaara hill and Nuortti fell in the first January sun

Vuodenajan kuvia:Kotovaara ja Nuortti ensiauringossa

Photos of the season: Kotovaara hill and Nuortti fell in the first January sun

Pakkaspäivänä / In frosty day


Aurinko paisteli tänään matalalta värjäten maisemaa punertavaksi, mm. tässä Värriö 3. E-puolella.

Hirvasjoen E-puolella kuusikossa parinkymmenen yksilön käpylintuparvi pörähti yht'äkkiä lentoon klo 13.50. Siinä oli ainakin pikkukäppäreitä ja kirjosiipiä. Muutama jäi puihin varoittelemaan. En löytänyt paikalta kuitenkaan mitään. Syy pelästymiseen selvisi klo 14.30. N. 300 m paikalta pohjoiseen oli kuusenlatvassa hiiripöllö, joka oli liikkeessä vaihtaen heti puunlatvaa. TH

Sun shined low today and dyed the landscape reddish, like for ex. here on the E-side of Värriö 3.

On the E-side of Hirvasjoki in spruce wood a flock of crossbills about 20 birds suddenly took away flight at 13.50. There were at least Common Crossbills and White-barried ones. Also a few stayed on trees warning. However, I ddidn't find anything there. The reason of the alarm was found at 14.30. 300 m to the N from the place there was Hawk Owl on the top of spruce. He was om the move andflew to another top at once.

Kynttiläkuusia Rakitsassa - Candle spruces on Rakitsa hill

Tammikuun lopun pakkaspäivänä aurinko kultaa Rakitsanvaaran kynttiläkuuset. Taustalla Pulkkatunturi, vielä varjossa, ja sen takana etäisyydessä Venäjän puolen tuntureita.

On cold end of January day the low shining sun gives golden colors to candle spruces that are growing on Rakitsa hill. Pulkkatunturi fell is behind and in the horizon high fells on the Russian side are seen.

Friday, January 19, 2007

Korppi kevätlennolla - Raven at spring mood

Keskipäivän aurinko nousee jo leveytensä verran Värriötuntureiden yläpuolelle. Kuvaushetkellä yksinäinen korppikoiras tuli auringosta päin, kronkkui ja alkoi heitellä puolivolttejaan aivan keväisen soidinlennon tapaan. Taitaa suunnitella pesimistä Syväkurun kalliopahdalle (Syväkurun yläpää kuvan keskellä).

In the latter half of January the midday sun has risen above the horizon behind the Varrio fells. While shooting the photograph a lonesome raven (Corvus corax) flew over the Deep Gorge (Syvakuru; the upper part in the middle of the photo). It started to call and adn displaying its spring flight, just like later in the spring befores the nesting. It may be that the ravens are planning to have their nest on the steep cliffs of Deep Gorge.

------

Paikkatietolinkin avaaminen vaatii GoogleEarth -ohjelman - Geoposition link requires GoogleEarth.

Tammikuun aurinko Nuorttitunturissa - January sun over Nuortti fell

Vuodenajan kuvia: Tammikuun aurinko Nuorttitunturissa

Photos of the season: January sun over Nuortti fell

Myyrän kolo / A hole of voleMyyräkanta on nyt vahva, ja niiden koloja näkee siellä täällä. Mielenkiinnolla odotamme, mitä kevät tuo tullessaan niiden suhteen. TH

The population of voles is in strong shape, and holes of them are seen in many places. It is intresting to see, what will spring bring concerning them.

Численность полевок сейчас большая, и дирки их видны всюду. С интересом ждем, что принесет с собой весна насчет их.

Thursday, January 18, 2007

Hankikärpänen / Fly on the snowTänään oli pieni kärpänen hangella 5-6 asteen pakkasessa Pommituskukkulain maastossa puolenpäivän maissa. Liikkeet oli melko jäykät.

Muita havaintoja: Puolivälinmäen maastossa oli pohjantikka lähes samalla paikalla, kuin pari vikkoa sitten, taas koputtamassa kuolevaa kuusta. Kirjosiipi ja pikkukäpylintuja samoilla seuduin klo 13. aikoihin. Yli-Nuortin talvisillan alla viimeöiset minkinjäljet jokea alas.

Lunta on alamaissa vielä suht. vähän, neljä-viisikymmentä senttiä. Kuva oik. Nuortinahosta. TH

I saw a little fly on the snow on the area Pommituskukkulat in the middle of the day. He was moving stiffly. Temperature was -5-6 degrees.

Other observations: Tree-toed Woodpecker was knocking on dieing spruce on the same area by Puolivälinmäki at 13. There were also White-barried Crossbill and common Crossbills on the same area. Tracks of mink were under the winter bridge of Yli-Nuortti. He was going downwards last night.

There is a little of snow on low territories, about 40-50 cm. Picture is from Nuortinaho-hills.

Я видел маленькую муху на снегу сегодня на территории Поммитускуккулат в половине дня. Она двигалась медленно на температуре -5-6 градусов.

Другие наблюдения: трехпалий дятел был почти на том же месте, как две недели назад, значит у сопке Пуоливялинмяки в 13. Он стучил на умирающей елке в 13. ч. Там были и белокрылый клест и еловики на той же территорий. Следы норки были под зимным мостом реки Юли-Нуортти вниз.

Там ниже только 40-50 см снега. Фото из сопки Нуортинахо.

Wednesday, January 17, 2007

Värriön Smear -säätorni - Smear Climate Tower in Varrio

Vuodenajan kuvia: Värriön säätorni tammikuun sinisessä pakkasessa


Photos of the season: Varrio Smear weather tower in blue January light

Kanalintuja / Gallinaceous birds


Aamulla tullessani töihin oli teeriä Rovalan seudulla usean kymmenen parvi. Niitä oli muissakin paikoissa. Suurkovanselän kohdalla ukkometso ruokaili männyssä melkein tien päällä klo 12.

Kuva: V 1:n N-rinteen tykkypuita. TH

When I was coming to work in the morning I saw a big flock of Black grouses on Rovala. There was Black grouses also in other places. By the hills of Suurkovanselkä a male Capercaillie was eating on pine almost above the road at 12.

Photo: Snowy trees on N-slope of Värriö 1.

Когда я приехал на работу утром, я видел стаю тетеревов много десятков у Ровала. Там по дороге были тетерева еще на многих местах. У сопок Сууркованселкя глухарь кормился почти над дорогой на сосне в 12. ч.

Фото: северный склон Вярриё 1. с покрытыми снегом деревьями.

Värriön sääasema - Varrio climatic station


Värriön tutkimusasemalla on ilmatieteen laitoksen automaattimen säähavaintoasema. Viimeöoisen lumipyryn jälkeen se näytti lumen syvyydeksi 63 cm. Taivas on vielä paksussa pilvessä ja säähavaintoaseman pihavalo syttyy aikaisin iltapäivällä. Taustalla Värriön agregaattikoppi.

Varrio Research Station has also an automatic climate station (in the middle of the photo) run by the Finnish Meteorological Office. After the snow storm of the previous night the snow height pole showed depth of 63 cm. The sky is covered by thick clouds and the light turns on early in the afternoon. The small hut behind is the generator shelter.

Tuesday, January 16, 2007

Orava Kotovaarassa - Red squirrel in Kotovaara hillOravalla menee Värriön luonnonpuistossa hyvin, katso Luontopäiväkirjan merkintä 24.9.2006. Heti pyryn jälkeen oravan jäljet ilmestyvät hangelle.

Red squirrel population is rather stable in Varrio Nature Reserve, despite strong fluctuation from year to year (see Natre Diary post of 24 September 2006). Soon after the snow storm the red squirrel tracks are found on the snow.

Monday, January 15, 2007

Riekonjalka kun jättävi merkin - Track of willow ptarmigan


Riekonjalka kun jättävi merkin,
sitä jäljennä ei käsi herkin ...

Riekot asustavat talvisessa Kotovaarassa entiseen tapaansa.

Willow ptarmigans (Lagopus lagopus) are back in the winterly Kotovaara hill. Here a bird has tasted the buds of bushy downy birch (Betula pubescens).

Sunday, January 14, 2007

Tammikuun sinistä - Blue January

Pilvinen tammikuun päivä on sininen päivä. Kuvassa Rakitsan vaara Kotovaarasta kaakkoon.

Cloudy day in the middle of January is blue day. Rakitsa hill, photographed south-east of Kotovaar hill.

Saturday, January 13, 2007

Smear -asema mittaa taukoamatta - Smear-station measures without break

Värriön Smear asema (Station for Measurement of Ecosystem - Atmosphere Relationships) mittaa taukoamatta myös tammikuun vähässä valossa, hankien keskellä.

The Smear -station in Varrio (Station for Measurement of Ecosystem - Atmosphere Relationships) measures without break, also in the dim lights of January, in the middle of snow.

Friday, January 12, 2007

Nuorttitunturi talvisen Kotovaaran takana - Nuortti fell behind winterly Kotovaara hill

Vuodenajan kuvia: Nuorttitunturi talvisen Kotovaaran takana


Photos of the season: Nuortti fell behind winterly Kotovaara hill

Thursday, January 11, 2007

Kaamos on päättynyt / The end of Polar night

Tänään nähtiin Värriöllä aurinko ensimmäistä kertaa tälle vuodelle. Värriö 2:lle se näkyi Takkaselkätunturin päällä oman kokonsa verran tunturin yläpuolella. Olisi se näkynyt jo monta päivää sitten, jos vain olisi ollut kirkasta. Kuvat on otettu klo 11.40-50.

Kolmannessa kuvassa näädän jäljet, kun se on mennyt päivämakuulle kuusen juurionkaloon Värriö 2. SW-puolelle. TH

Today we saw on Värriö area the sun the first time in this year. On Värriö 2. it was seen above the fell Takkaselkätunturi. It was at height of its size above the fell. It should have been seen already many days ago, if there had been clear weather. I took photos at 11.40-50.

In the third photo tracks of pine marten, when he had gone to resting place for a day under the roots of spruce. Place was on the SW-side of Värriö 2.

Сегодня было видно солнце впервые в этом году на территории Вярриё. На вершине Вярриё 2. оно было видно над горой Таккаселкятунтури на высоте своего размера от горы. Если было ясно, мы видели бы солнце уже несколько дней тому назад. Я снял эти фотографии в 11.40-50 ч.

На третьей фотографии следы лесной куницы, когда она уже вошла отдыхать на день под корнями ели. Это было на юго-западной стороне Вярриё 2.


Wednesday, January 10, 2007

Kuivahaaran latvoilta / From the upper course of KuivahaaraKuivahaaranyläjuoksulla oli lumenpeittämät saukonjäljet molempiin suuntiin. Lunta satoi yöllä ja päivällä, niin että jälkien ikää ei voinut määrittää. Kuivahaaran latvoilla Männikkömuristan NE-puolella kuusirämeellä (kuva oik.) istuskeli hiiripöllö kuivan kuusen latvassa (kuva vas.) klo 12.15. TH

On the upper course of the river Kuivahaara there were tracks of otter up and down by the river. It was snowing at night and in the daytime, so that I could't determine the age of tracks. Also there on the upper course to the NE from Männikkömurista-hill on spruce swamp (photo on the right) sat Hawk Owl (photo on the left) on the top of dry spruce at 12.15.

На верховье реки Куивахаара были следы выдры вверх и вниз. Они были покрыты снегом, значит я не мог определить возраста их. Ночью выпал снег и днем тоже. Там на верховье на еловом болоте (фото справа) на северо-восток от сопки Мянниккёмуриста сидела ястребиная сова (фото слева)на вершине сухой елки в 12.15.

Tuesday, January 09, 2007

Koivu ja koskikara / A birch and a Dipper


Ilma lauhtui taas, mutta tunturissa meni vain vähän lämpimän puolelle. Lunta ja räntää sataa ja lumi vaan lisääntyy, tiivistyy. Kostea lumi tarttuu puihin, ja tykky lisääntyy. Alamaissa ja etelämpänä sataa vettä ja lumi vähenee. Tämä on tyypillistä, vaikka tänä talvena täälläkin on usein käynyt useita asteita lämpimän puolella.

Tuntsajoen sulapaikoissa oli tällä kertaa pari koskikaraa. Sorsat olivat siirtyneet johonkin muualle. TH

The weather got warmer again, but on fells temperature got only a little above zero. It is snowing dry and wet snow and snow increases, gets more tight. Wet or humid snow fastens to trees, and amount of snow increases. On low areas and more southern places it is raining water and snow is decreasing. It is typical, although in this winter also here temperature has often got many degrees above zero.

There were two Dippers on open water places of the river Tuntsajoki. Mallards had moved to another place.

Погода стала опять теплее, но на горах температура поднялась только чуть-чуть выше ноли. Идет то мокрый, то сухой снег и снег увеличивается, становится плотнее. Мокрый снег прилипает к деревьям, и груз снега становится тяжелее. На нижных и больше южных территориях идет дождь и снег снижается. Это типично, хотя этой зимой и здесь температура часто поднималась много градусов выше нуля.

Сегодня были две оляпки на незамерзших местах реки Тунтсайоки. Кряквы перелетели
на другие места.
Monday, January 08, 2007

Oravapetäjä / The pine of squirrel


Jostain syystä oravat ovat mieltyneet jyhkeisiin, alhaalta ainakin muutaman metrin silporunkoisiin petäjiin, joiden vierellä kasvaa kuusia tai pienempiä mäntyjä. Oravanpesät ovat useimmiten ympäröivissä kuusissa tai männyissä. Ilmeisesti tämä on turvallisuuskysymys. Petäjien rungot ovat aika sileitä, koska oravat kisaillessaan rapistelevat kaarnat.

Vanhemmat näädät varmaan tietävät nämä petäjät, ja kun orava pakenee näätää pesästä, se suuntaa petäjän rungolle. Käy aika rapina ja pölinä, kun ne käyvät piirileikkiä. Useimmiten se tulee oravalle kalliiksi. (kts. luontopäiväkirja 14.11.06!) Tällä kertaa näätä vain kulki petäjän kautta Väliojalla.

Luin jostain kirjasta pohjoisemmasta Lapista, jonka kirjan tekstissä oli myös sana oravapetäjä. Ilmeisesti siellä oli myös huomattu oravien mieltyneen tällaisiin petäjiin.

Matti näki Kemijokivarressa Luiro-Rovala välillä teeritokan 50-70 yksilöä. Ilma oli ollut sakeanaan, ja kameraa olisi tarvittu. TH

Some how squirrels like big pines, which have no branches down to a few meters. Around these pines must be spruces or smaller pines. Nests of squirrels are on these spruces or smaller pines. Obviously it is because of security. Stems of these pines are very smooth, because squirrels scratch bark from stems when they are playing.

Older martens surely know these pines, and when squirrel escapes from the nest, he goes to big pine. There is a lot of rattling and confusion, when they are playing ring game. Mostly this is very expensive game for squirrel. (watch the Nature diary 14.11.06!) This time marten only ran through the pine by the creek Välioja.

I read a book about northern Lapland, and in text of this book was also the words pine of squirrel. Obviously there has also been noticed, that squirrels like these big pines.

Matti saw a big flock of Black grouses down by the Kemijoki between Luiro and Rovala. The air was dark of birds about 50-70 individuals, and a camera should have been needed.

Из какой-то причины белки любят крупные сосны, на которых нет ветвей до нескольких метров и вокруг которых растут ели или маленькие сосны. Гнезда их находятся вообще на этих деревьях вокруг. Вероятно это вопрос безопасности. Стволы этих сосен гладкие, т.к. белки рассыпают кору, когда играют.

Старые куницы наверно знают эти сосны, и когда белка убежает из гнезда, она бежит на сосну. Потом будет большой шорох и суматоха, когда они играют в хороводе. Чаще всего этот хоровод стоит дорого белочке. (посм. природный дневник 14.11.06!) Но, в этот раз куница только прошла через сосну у ручье Вялиоя.

Я читал одну книгу о северной Лапландии, в какой книге тоже упомянуто слово сосна белки. Наверно и там заметили, что белки любят такие крупные сосны.

Матти видел большую стаю ок. 50-70 тетеревов у реки Кемийоки между Луиро и Ровала. Было темно от птиц в небе, когда они улетели и фотоаппарат был бы очень нужен.

Sunday, January 07, 2007

Pitkä yö päättymässä / A long night is coming to end


Auringon olisi pitänyt näkyä jo Värriötunturin seudulla, jos vain olisi ollut kirkasta. Aamusta näin olikin (kuva), mutta ennen puolta päivää Säiden valtias veti harmaan esiripun eteen. Kaamoksen yö alkaa kohta päättyä.

Hirvasjoella oli minkki juossut pitkän yön pimeään aikaan jokea ylöspäin. Kuvassa minkinjäljet ja näädänloikat jälkien poikki, sekä tuoreita riekonjälkiä. TH

The sun should have been seen on the area of Värriötunturi, if there had been clear weather. In the morning it was so, but before the middle of the day the Lord of weather drew a grey curtain over the sky. A long night is ending.

A Mink had gone upwards by Hirvasjoki on the dark time of long night. In photo there are tracks of Mink and jumping tracks of Marten over them, and also fresh tracks of Willow Grouse.

Солнце было бы видно сегодня, если было ясно. Утром так и было, но до середины дня Владитель погоды опустил серый занавес в небе. Долгая ночь скоро кончится.

Норка бегала по реке Хирвасйоки вверх в темное время долгой ночи. На фотографии следы норки и следы куницы через них, и еще свежие следы белой куропатки.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?