Monday, January 08, 2007

Oravapetäjä / The pine of squirrel


Jostain syystä oravat ovat mieltyneet jyhkeisiin, alhaalta ainakin muutaman metrin silporunkoisiin petäjiin, joiden vierellä kasvaa kuusia tai pienempiä mäntyjä. Oravanpesät ovat useimmiten ympäröivissä kuusissa tai männyissä. Ilmeisesti tämä on turvallisuuskysymys. Petäjien rungot ovat aika sileitä, koska oravat kisaillessaan rapistelevat kaarnat.

Vanhemmat näädät varmaan tietävät nämä petäjät, ja kun orava pakenee näätää pesästä, se suuntaa petäjän rungolle. Käy aika rapina ja pölinä, kun ne käyvät piirileikkiä. Useimmiten se tulee oravalle kalliiksi. (kts. luontopäiväkirja 14.11.06!) Tällä kertaa näätä vain kulki petäjän kautta Väliojalla.

Luin jostain kirjasta pohjoisemmasta Lapista, jonka kirjan tekstissä oli myös sana oravapetäjä. Ilmeisesti siellä oli myös huomattu oravien mieltyneen tällaisiin petäjiin.

Matti näki Kemijokivarressa Luiro-Rovala välillä teeritokan 50-70 yksilöä. Ilma oli ollut sakeanaan, ja kameraa olisi tarvittu. TH

Some how squirrels like big pines, which have no branches down to a few meters. Around these pines must be spruces or smaller pines. Nests of squirrels are on these spruces or smaller pines. Obviously it is because of security. Stems of these pines are very smooth, because squirrels scratch bark from stems when they are playing.

Older martens surely know these pines, and when squirrel escapes from the nest, he goes to big pine. There is a lot of rattling and confusion, when they are playing ring game. Mostly this is very expensive game for squirrel. (watch the Nature diary 14.11.06!) This time marten only ran through the pine by the creek Välioja.

I read a book about northern Lapland, and in text of this book was also the words pine of squirrel. Obviously there has also been noticed, that squirrels like these big pines.

Matti saw a big flock of Black grouses down by the Kemijoki between Luiro and Rovala. The air was dark of birds about 50-70 individuals, and a camera should have been needed.

Из какой-то причины белки любят крупные сосны, на которых нет ветвей до нескольких метров и вокруг которых растут ели или маленькие сосны. Гнезда их находятся вообще на этих деревьях вокруг. Вероятно это вопрос безопасности. Стволы этих сосен гладкие, т.к. белки рассыпают кору, когда играют.

Старые куницы наверно знают эти сосны, и когда белка убежает из гнезда, она бежит на сосну. Потом будет большой шорох и суматоха, когда они играют в хороводе. Чаще всего этот хоровод стоит дорого белочке. (посм. природный дневник 14.11.06!) Но, в этот раз куница только прошла через сосну у ручье Вялиоя.

Я читал одну книгу о северной Лапландии, в какой книге тоже упомянуто слово сосна белки. Наверно и там заметили, что белки любят такие крупные сосны.

Матти видел большую стаю ок. 50-70 тетеревов у реки Кемийоки между Луиро и Ровала. Было темно от птиц в небе, когда они улетели и фотоаппарат был бы очень нужен.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?