Sunday, April 30, 2006

Huhtikuun viimeiset muuttajat / The latest migratory birds in april

Muuttohavaintoja:
- västäräkki 29.4. ensimmäinen asemalla klo 7.30 saunarannassa.
- puukiipijä 29.4. pari takarajan soidinalueella. 30.4. rakensivat pesää 4.5 m kork. männyn
haaran onkaloon klo 11-11.30.
- kurki 29.4. 3 yks. Nuorttiaavalla W klo 17. 30.4. 6 yks. korkealla Ainikuusikon yli W
klo 18.45.
- heinäsorsa 29.4. pari Yli-Nuortissa kesäsillan yläpuolella 17. jälk. 30.4. pari 1-2 km
kesäsillalta alas klo 18.15.
- lapinharakka 29.4. 1 yks. Nuorttiaavalla klo 17.30. 30.4. 1 yks. samoilla seuduin.
- ampuhaukka 29.4. 1 yks. lennossa Nuorttiaavan S-puolella klo 18. 30.4. 1 yks. samalla
paikalla klo 17.30. Asemalla ampu yritti pikkukäppäriä klo 17.
- punakylkirastas 30.4. lauloi Kuutsjärvellä klo 6.00.
- kulorastas 30.4. lauloi lennossa klo 11. maissa takarajan soidinpaikalla. TH

Observations of migratory birds:
- White Wagtail 29.4. the first on the station near the sauna at 7.30.
- Tree Creeper (Certhia familiaris) 29.4. a pair on the mating place of the boarder zone.
30.4. they were building nest in the hollow of the trunk of pine at 5 m at 11-11.30.
- Crane (Grus grus) 29.4. 3 birds flying to the west at 17. o'clock on the mire Nuorttiaapa.
30.4. 6 birds to the west above Ainikuusikko at 18.45.
- Mallard 29.4. a pair on the river Yli-Nuortti up from the summer bridge in evening.
30.4. a pair 1-2 km down from the bridge.
- Great Grey Shike (Lanius excubitor) 29.4. 1 bird on Nuorttiaapa. 30.4. on the same place.
- Merlin (Falco columbarius) 29.4. 1 bird to the south of Nuorttiaapa at 18.00. 30.4. on the
same place and at the same time. On the station Merlin tried to catch Crossbill at 17.00.
- Redwing (Turdus iliacus) 30.4. singing on Kuutsjärvi (station) at 6.00.
- Mistle Thrush 30.4. singing flying on the mating place of the zone at 11.

- трясогуска 29.4. первая на станций у сауны в 7.30. ч.
- пищуха 29.4. пара на токовище пограничной зоны. 30.4. они строили гнездо в
углубление ствола сосны в высоте 4.5. м в 11-11.30. ч.
- серый журавль 29.4. над болотой Нуорттиаапа 3 птицы на запад в 17. ч.
30.4. 6 птиц на запад над Аиникуусикко в 18.45. ч.
- кряква 29.4. пара на реке Юли-Нуортти вверх от летнего моста вечером.
30.4. пара 1-2 км вниз от моста.
- сорокопут 29.4. на Нуорттиаапа 1 птица. 30.4. на том же месте.
- дербник 29.4. на южной стороне Нуорттиаапа 1 птица в 18.ч. 30.4. на том же месте
и в то же время. На станций дербник постарался схватить клеста-еловика в 17. ч.
- белобровик 30.4. пел утром в 6. на станций (Куутсярви).
- дерябя 30.4. пел на лету на токовище зоны в 11. ч.

Saturday, April 29, 2006

Luontohavaintoja / Nature observations

Huhtikuun luontohavaintoja:
- 11.4. helmipöllö puputti Raippavaaran suunnasta klo 22. jälkeen.
- 12.4. hiiripöllö Kuntashaaran S-puolella puolenpäivän aikaan.
kanahaukka vanha, ilm. koiras Ainijärven S-puolitse W klo 16.30.
- 14.4. hiiripöllö aamulla Kotovaaran SE-rinteellä.
- 16.4. näätä aamuvarhaisella aseman ruokintapaikalla. Karkasi myöhemmin kelkkaa asemalta
W päin (KP).
- 28.4. piekana lennossa Pulkan SE-puolella puolenpäivän aikaan.
- 29.4. kuukkelin pesä valmis, mutta tyhjä Pitkänjängän SE-puolella. Kuusessa 4 m kork. TH

Nature observations in april:
- 11.4. Tengmalm's Owl (Aegolius funereus) was singing in the direction of Raippavaara
after 22. o'clock.
- 12.4. Hawk Owl (Surnia ulula) on the south side of Kuntashaara on the middle of the day.
Goshawk old, obviously male flew to the west on the south side of Ainijärvi 16.30.
- 14.4. Hawk Owl in the morning on the SE-slope of Kotovaara.
- 16.4. Pine Marten (Martes martes) early in the morning on the feeding place of the
station. Later escaped the snow-scooter to the west.
- 28.4. Rough-Legged Buzzard flying to the SE from Pulkkatunturi at the middle of the day.
- 29.4. nest of Siberian Jay ready, without eggs in spruce at 4 m, on the SE-side of Pitkäjänkä.

Природные наблюдения в апреле:
- 11.4. мохноногий сыч пел вечером после 22. в направлений Раиппаваара.
- 12.4. ястребиная сова на юг от Кунтасхаара в середине дня.
ястреб-тетеревятник летел на запад на южной стороне Аиниярви в 16.30.
- 14.4. ястребиная сова утром на юго-восточной склоне Котоваара.
- 16.4. лесная куница рано утром у кормилищи станций. Позже убежала мото-сани на
запад.
- 28.4. зимняк на лету на юго-восточной стороне сопки Пулккатунтури в середине дня.
- 29.4. гнездо кукши готово, без яйц на елке на юго-восточной стороне Питкаянка.

Friday, April 28, 2006

Isokäppärin poikaset / The youngs of Parrot Crossbill

14.4. löysin isokäpylinnun pesän rajan läheisyydestä pienen männyn latvasta. Pesä sijaitsi vaaranrinteen männikössä. Silloin naaras hautoi. Tänään tarkastin pesän tarkkailemalla viereisestä puusta. Naaras lämmitti n. 4 päivän ikäisiä poikasia. Koiras ruokki kaksi kertaa 50 minuutin välein. Poikasia oli ainakin kaksi. TH

14.4. I found a nest of Parrot Crossbill near the boarder at the top of a little pine. The nest was at the pine forest on the slope of the hill. Then the female was sitting on the nest. Today I controlled the nest watching at the neighboar tree. The female was warming the youngs of approx. 4 days. The male feeded two times between 50 minutes. There were at least two youngs.

14.4. я нашел гнездо клеста-сосновика у госграницы в вершине маленькой сосны. Гнездо находилось в сосновом бору на склоне горки. Самка насиживала тогда. Сегодня я проверил гнездо наблюдав на соседней дереве. Самка обогрел птенцов с возрастом ок. 4 дней. Самец кормил два раза с промежутком 50 минут. В гнезде были по крайней мере два птенца.

Thursday, April 27, 2006

Muuttohavaintoja / Observations of migrating birds

Huhtikuun muuttohavaintoja Värriön seudulta:
- pulmunen 4.4. 1 yks. aseman yli NE. TH.
- talitiainen 10.4. asemalle ilmestynyt pari. RR
- varis 11.4. Ainikuusikossa useita. TH (Tuntsalla jo aikaisemmin, PP)
- tilhi 12.4. pariskunta Kuutsjärven pälvissä illalla. TH
- sinitiainen 20.4. käväisi aseman lintulaudalla. RR
- peippo 21.4. aseman ruokintapaikalla koiras. VP
- piekana 22.4. Kotovaara lennossa SE. VP
- västäräkki 26.4. Ainijärvi 1 yks. RR
- kulorastas 27.4. useita Jänisaavalla ja Kyörtesselässä, laulua. TH

Observations of migrating birds in april in Värriö region:
- Snow Bunting (Plectrophenax nivalis) 4.4. 1 ex. to the NE over the station
- Great Tit (Parus major) 10.4. a pair appeared on the station
- Hooded Crow (Corvus corone cornix) 11.4. many ex. in Ainikuusikko (in Tuntsa earlier, PP)
- Waxwing (Bombycilla garrulus) 12.4. a pair on Kuutsjärvi
- Blue Tit (Parus caeruleus) 20.4. on the station 1 bird
- Chaffinch (Fringilla coelebs) 21.4. male on the station
- Rough-Legged Buzzard (Buteo lagopus) 22.4. flying over Kotovaara to the SE
- White Wagtail (Motacilla alba) 26.4. 1 ex. on Ainijärvi
- Mistle Thrush (Turdus viscivorus) 27.4. many birds on the region of Tulppio-Ainijärvi.

Налюдения птиц в апреле на территорий Вярриё:
- пуночка 4.4. 1 птица через станцию на северо-восток
- большая синица 10.4. пара явилась на станций
- ворона 11.4. многие уже в Аиникуусикко (раньше на Тунтса-регионе)
- свиристель 12.4. на проталинах оз. Куутсярви 1 пара
- лазоревка 20.4. на кормилище была одна
- зяблик 21.4. самец на станций
- мохноногий канюк (зимняк) 22.4. через Котоваара на юго-восток 1 птица
- трясогуска 26.4. 1 птица на Аиниярви
- дерябя 27.4. многие между Тулппио-Аиниярви. Пение.

Wednesday, April 26, 2006

Tie Ainijärvelle

Tie Ainijärvelle

Tuesday, April 25, 2006

Harvennusmännikkö Kuivahaarassa

Harvennusmännikkö Kuivahaarassa

Monday, April 24, 2006

Nuorttiaapa

Nuorttiaapa

Nuorttitunturi Nuorttiaavalta

Nuorttitunturi lännestä, Nuorttiaavalta

Sunday, April 23, 2006

Käpylinnut tutkimusaseman savupiipussa - Crossbills on the chimney of Varrio research station

Kevättalvella, kun hanget ovat paksuimmillaan, käpylinnut etsivät ruoansulatuksessa tarvitsemiaan hiekan siruja mistä vain löytävät, kuten Värriön tutkimusaseman savupiippuun muuratusta laastista. Erityisesti savupiipusta tuntuvat pitävän isokäpylinnut (Loxia putyopsittacus). Kuvassa kaksi koirasta.

In late winter, as the snow is at its thickest, crossbils are looking for sand pieces that they need for their digestion. As the exposed sand sites are very few, almost anything does, as the pieces of concrete from the chimney of the research station. In the photo (down in the corners) two Parrot crossbills (males, Loxia putyopsittacus).

Naaraskäpylintu savupiipun laastin kimpussa - Female crossbill knocking chimney

Naaraskäpylintu nokkii Värriön tutkimusaseman savipiippua.

Female Common crossbil (Loxia curvirostra) is knocking on the chimney of Varrio research station.

Saturday, April 22, 2006

Piekana Värriössä - Rough-legged buzzard in Varrio

Yksinäinen piekana (Buteo lagopus) lensi Värriön luonnonpuistossa, Kotovaaran yli luoteesta kaakkoon. Kyseessä on vuoden 2006 ensimmäinen havainto Värriössä

A lonesome rough-legged buzzard (Buteo lagopus) flew over Kotovaara hill, from northwest to southeast, This was the first observation of 2006 in Varrio.

Friday, April 21, 2006

Lumijyväsiä - Granular snow - Snökorn

Värriön luonnonpuistoon sateli iltapäivällä lumen päälle pieni kerros lumijyväsiä. Pienet, pyöreät lumijyväset satavat ainoastaan Stratus-pilvestä, kansankielellä sumupilvestä. Lumijyvästen ja pinnan välinen kitka on pieni, sillä jyväset lähtevät helposti pyörimään. Tämä voi aiheuttaa jyrkillä rinteillä lumivyöryvaaran, jos jyvästen päälle sataa raskasta lunta.

In the evening some granular snow fell down to ground in Värriö. Those small, roundy granules come only from Stratus-clouds, also known as fogclouds. The friction between the granules and ground is rather small, since the granules roll very easily. Therefore, a layer of granular snow under heavy snow on steep slopes may trigger avalanches.

På eftermiddag någon snökorn duggade i Värriö. Snökorn, som faller bara från Stratus-moln, rullar lett i jord och därför tung snö över snökorn kan tillfoga snöskred.

(E-MK)

Puoli kuuta peipposesta - Half a month to summer from chaffinch

Värriön ilmastoaseman "virallinen" lumilukema on 59 cm, eikä pälviä näy vielä missään. Päiväkausia jatkunut lämmin ilmavirtaus toi tänään ensimmäisen peipon (koiras) tutkimusaseman pihalle. Tämä peippo ei kuitenkaan suostunut vielä laulamaan.

The "official" snow depth in Varrio is 59 cm, and all is still white in the Nature reserve. Warm southern wind has now prevailed for days and the wind brought the first finch (Common chaffinch, Frincilla coelebs) to the yard of Varrio station. This was male, but it was not yet ready to sing. - The old Finnish saying tells that there is Half a month from chaffinch - to summer.

Thursday, April 20, 2006

Tummalupon maa - Land of hanging lichens

Värriön luonnonpuistossa kasvaa runsaasti luppoa, etenkin tummaluppoa (Bryoria fuscescens). Se on erityisesti vanhojen mäntymetsien laji. Lupot ovat herkkiä ilman saasteille. Tummalupon runsaus kertoo, että Itä-Lapin ilma on nykyisin puhdasta.

Plenty of hanging lichens, especially of the species Bryoria fuscescens, is growing in Varrio Nature Reserve. This species is typical to northern old Scots pine forests. These hanging lichens are sensitive to air pollution. The abundance of Bryoria fuscescens tells that the air quality of Eastern Lapland is nowadays pretty good.

Tummaluppoa kelon rungolla - Bryoria lichen on dead Scots pine

Tummaluppoa (Bryoria fuscescens) kasvaa paitsi elävien mäntyjen oksilla myös keloutuneiden mäntyjen pinnalla. Se saa pääosan ravinteistaan sadevdestä.

Bryoris fuscescens lichen grows besides on living Scots pine branches, also on the stems of dead Scots pine trees. The lichen gets most of the needed nutrients from the rain water.

Luppoa keväthangella - Bryoria lichen on the spring snow

Puista putoava luppo on porojen ravintoa luppoaikana. Luppoajaksi nimitetään sitä kevään jaksoa, jolloin hanki on niin kovaa, että porot eivät voi kaivaa jäkälää sen alta. Ne joutuvat syömään luppoa - sekä puiden alaoksilta että hangelta - kunnes teräshanget sulavat ja ensimmäiset pälvet paljastuvat.

Reindeers eat the Bryoria lichen that has fallen from the trees. These lichens are important in the late spring when the frozen snow is so hard that the reindeers cannot dig through it. They must eat Bryoria lichens until the snow softens and melts away.

Wednesday, April 19, 2006

Kevättie Värriöön - Spring track to Varrio Nature Reserve

Huhtikuun lopun metsässä lunta ja valoa on paljon. Värriön luonnonpuiston kuusikko on jo puhdistunut lumesta. Tutkimusasemalle kuljetaan moottokelkkauraa, joka on talven aikana painunut polanteeksi.

At the end of April the Varrio forest is full of snow and full of light. The snow has melted from the Norway spruce trees. The snow scooter track to the station has been packed hard by the regular traffic.

Tuesday, April 18, 2006

Koivua ja kuusta Värriön luonnonpuiston luoteisosassa - Late winter birches and spruces in Varrio nature reserve

Huhtikuun Värriökuvia: hieskoivua ja kuusta Värriötunturin alarinteellä

April photos in Varrio: pubescent birches and Norway spruces on the lower slopes of Varrio fells.

Monday, April 17, 2006

Takatalvea Kemihaaran soilla

Huhtikuun Värriökuvia: Kemihaaran suo räntäsateessa.

Sunday, April 16, 2006

Räntäsadetta Kemihaaran purolla

Huhtikuun Värriökuvia: Räntäsadetta Kemihaaran purolla

Saturday, April 15, 2006

Värriötunturit idästä

Huhtikuun Värriökuvia: Värriötunturit idästä.

Friday, April 14, 2006

Värriö kakkonen ja ykkönen Sauoivalta

Huhtikuun Värriökuvia: Värriö kakkonen (vas.) ja Värriö ykkönen Sauoivalta.

Thursday, April 13, 2006

Värriötunturit Sauoivalta

Huhtikuun Värriökuvia: Värriötunturit Sauoivalta.

Wednesday, April 12, 2006

Syväkuru

Huhtikuun Värriökuvia: Syväkuru Sauoivalta

Tuesday, April 11, 2006

Rajalinja neloselta

Huhtikuun Värriökuvia: Maastoon hakattu rajalinja Värriö neloselta.

Monday, April 10, 2006

Värriötuntureiden eteläpää - Southern end of Varrio fells

Huhtikuun Värriökuvia: Värriötuntureiden eteläpää, Sauoivalta kuvattuna.

Sunday, April 09, 2006

Sauoivalta koilliseen - Northeast of Sauoiva fell

Huhtikuun Värriökuvia: Sauoivalta koilliseen.

Saturday, April 08, 2006

Sauoivalta etelään - South of Sauoiva fell

Huhtikuun Värriökuvia: Sauoivalta etelään.

Friday, April 07, 2006

Sauoiva pohjoisesta - Sauoiva hill from north

Huhtikuun Värriökuvia: Sauoiva pohjoisesta.

Thursday, April 06, 2006

Tunturikoivu huhtikuussa - Mountain birch in April

Huhtikuun Värriökuvia: tunturikoivu.

April photos from Varrio: mountain birch.

Wednesday, April 05, 2006

Värriö kakkoselta luoteeseen - Northwest of Varrio II

Huhtikuun Värriökuvia: kakkoselta luoteeseen.

April photos from Varrio: northwest of peak two

Tuesday, April 04, 2006

Värriö kolmonen huhtikuun auringossa - Varrio III in April sun

Huhtikuun Värriökuvia: Värriö III

April photos in Varrio: peak III in April sun

Monday, April 03, 2006

Kinostusta huhtikuulla - Last heavy snow in April

Huhtikuun Värriökuvia: viimeiset kinokset

April photos from Varrio: last heavy snow in April.

Sunday, April 02, 2006

Värriö kakkonen pyryn jälkeen - Varrio two after April snow

Huhtikuun Värriökuvia: pyryn jälkeen kakkosella.

April photos from Varrio: sun is shining to peak two after the snow storm

Kirjosiivet ilmestyneet / Two barried Crossbills appeared

Jo 31.3.06 havaitsin parven kirjosiipikäpylintuja 5-6 yks. rajalla Pirunkurun S-puolella. 2.4. niitä oli myös aseman pihapiirissä. Jostain syystä kirjosiivet ja pikkukäppärit ovat olleet kovimman talven poissa, ja ilmestyneet viime aikoina kuin muuttolinnut maisemiin.

Metsotkin ovat lopulta aloittaneet siivenvetonsa. 31.3. havaitsin jälkiä Hirvasjoen E-puolen soidinpaikalla. TH

Already on 31.3.06 I saw a flock of Two barried Crossbills (Loxia leucoptera) 5-6 birds on the boarder to the south of valley Pirunkuru. 2.4. couple of them were near the station. For some reason Crossbills (Loxia curvirostra) and Two barried Crossbills got away for the coldest winter, and became back like migratory birds on the last days.

Also Capercaillies (Tetrao urogallus) have started to sweep the wing. 31.3. I saw tracks of them on the mating place to the east of Hirvasjoki
.

31.3.06 я видел стайку белокрылых клестов 5-6 птиц на границе Россий на юг от ущелья Пирункуру. В 2.4. их было видно в близости станций. Откуда-то еловые и белокрылые клесты отлетели на время самой холодной зимы, и прилетели как мигрируюущие птици в прошлые дни.

И наконец и глухары стали тащить крыло. В 31.3. я видел следы их на токовище на восточной стороне реки Хирвасйоки.

Saturday, April 01, 2006

Aprillipäivän tuisku tunturissa - April first snow storm

Ei kevään tulo tunturissa yhtä aurinkoa ole. Aprillipäivänä Värriötunturiin saapui pitkän poutajakson jälkeen kevään lumimyrsky.

The onset of the spring is not continuous sun. On April first a new snow storm reached the Varrion mountains.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?