Tuesday, October 31, 2006

Lokakuu loppuu / October at the end

Lokakuun viimeisen päivän kuva on Soidinsuolta, jonka reunoilla aikaisemmin oli metson soidin. Taustalla Pulkkatunturi. Suon reunalla istahti kuusenlatvassa hiiripöllö - kuinkas muutenkaan - klo 14. aikaan. Myös urpiaisen ääntä kuului suolla. TH

A picture of the last day of october is from the mire Soidinsuo, where capercaillies had a mating place earlier. On the background fell Pulkkatunturi. At the edge of the mire sat down on the top of spruce for a while Hawk Owl - as usual in the last days - at 14. o'clock. I heard voice of Redpoll on the mire, too.

Фотография последнего дня октября из болота Соидинсуо, где раньше было токовище глухаря. На фоне горка Пулккатунтури. На окрайне болота села на вершину ели ястребиная сова - а как же? Звук чечетки я тоже слышал на болоте.

Monday, October 30, 2006

Hirviä riittää / Mooses enough

Pulkan W-rinteessä köpötteli hirvi karkuun iltapäivällä. Jäljistä näin, että niitä oli kaksi. Pulkan rinteessä ja Hirvasjokilaaksossa näkyi runsaasti hirvenjälkiä.

Muuta:
- Hirvasjoen E-puolella istuskeli kuin vapaapäivää viettäen nuorehko urosmetso kuusenlatvassa 12.50. Kävelin ohi haulikonkantaman päästä, eikä metto näyttänyt pitävän minua vaarallisena.
- jälleen hiiripöllö - istui n. 100 m metsosta niin ikään kuusenlatvassa klo 13.
- ukkometso ja 3 naarasteertä istuivat männyissä Kuutsjärven SE-puolella klo 15.50. TH
- 3 urosmetsoa Kotovaaran laessa ja koppelo aseman NW-puolella aamupäivällä.
- teeriparvi 20-30 yks. Nuorttiaavalla lennossa E klo 13.45. TE, EK

On the W-slope of the fell Pulkkatunturi moose escaped me in the afternoon. Tracks showed me that there were two animals. On the slope of Pulkka and valley of Hirvasjoki there were a lot of moose tracks.

Other observations:
- on the E-side of Hirvasjoki male capercaillie sat on the top of spruce like spending a day off at 12.50. I walked by at the distance of 30-40 m, but he didn't think that I was dangerous.
- again Hawk Owl. He sat also on the top of spruce 100 m from capercaillie at 13.
- old capercaillie and female black grouses sat on pines to the SW from Kuutsjärvi 15.50.
- 3 male capercaillies on Kotovaara and female to the SW from the station in late morning.
- a flock of black grouses 20-30 birds flied to the E over Nuorttiaapa at 13.45.

На западном склоне горы Пулккатунтури убежал от меня лось во второй половине дня. По следам я увидел, что их были двое. На склоне Пулкка и в долине Хирвасйоки много следов лосей.

Другие наблюдения:
- на восток от Хирвасйоки сидел молодоватый глухарь на вершине ели как бы имея выходной день в 12.50. Я прошел мимо на расстояный 30-40 м, но он не считал меня опасным.
- опять ястребиная сова. Она сидела тоже на вершине ели 100 м от глухаря в 13.
- на юго-восток от Куутсярви сидели 1 глухарь и 3 тетерок на соснах 15.50.
- на вершине Котоваара 3 глухарей и на северо-запад от станции глухарка поздно утром.
- стая тетеревов 20-30 особей летели на восток через Нуорттиаапа 13.45.

Sunday, October 29, 2006

Metsoja ja petoja / Capercaillies and beasts

Haaskakummussa oli pari metsoa ja koppelo, joista iso ukko jäi kuvattavaksi. Lähetinlintuja ei löytynyt, liekö jo paristot loppuneet.

Muita havaintoja:
- hiiripöllö istui kuusten latvoissa Hirvasjoen latvalammella klo 11.30.
- saukon vanhemmat jäljet Hirvasjokea ylös ja viimeöiset alas rajan yläsillalla.
- minkin vanhemmat jäljet jokea alas em. sillalla.
- iso haukka (tunturi- tai kana-) lennossa Rakitsan NW-puolella Kotovaaraan päin klo 15.30. TH - hirvinaaras ja vasa Nuorttiaavan S-laidalla aamulla. TE

On the hill Haaskakumpu there were 2 male and 1 female capercaillie, of which a big male stayed to be fotographed. I didn't find transmitter birds, perhaps batteries don't work anymore.

Other observations:
- Hawk Owl sat on tops of spruces on the Hirvasjoen latvalampi-lake at 11.30.
- older tracks of Otter upwards by Hirvasjoki and last night tracks downwards on the upper
bridge of boarder guards.
- older tracks of American Mink downwards on the upper bridge.
- big bird of prey (Gyrfalcon or Goshawk) flying to Kotovaara on the NW-side of Rakitsa at
15.30.
- female moose and young on Nuorttiaapa in the morning.

На сопке Хааскакумпу были 2 глухарей и 1 глухарка, из которых крупный самец остался фотографироваться. Я не нашел птиц с радиопередатчиками, может быть батарейки уже кончились.

Другие наблюдения:
- ястребиная сова сидела на вершинах елей у озера Хирвасйоен латвалампи в 11.30.
- старшие следы выдры вверх по реке Хирвасйоки и следы прошлой ночи вниз у верхнего
моста пограничников.
- старые следы американской норки вниз у верхнего моста.
- крупная хищная птица (кречет или ястреб-тетеревятник) на лету к Котоваара на северо-
западной стороне сопки Ракитса в 15.30.
- самка и молодой лось на Нуорттиаапа утром.

Saturday, October 28, 2006

Hirvaskangas peittyy lumeen - Hirvaskangas forest gets the winter snow


Vuodenajan kuvia - Hirvaskankaan outamaa peittyy lumeen

Photos of the season - Hirvaskangas old forest gets the winter snow

Friday, October 27, 2006

Sosiaaliset käpylinnut / Social crossbills


Käpylinnut esiintyvät yleensä parvissa, ollen siten lajin sisäisesti sosiaalisia. Mutta lajien välistäkin sosiaalisuutta ilmenee, tiaisten tapaan. Näin tänään Ainikuusikossa parinkymmenen yksilön käpylintuparven, joka koostui lähinnä pikkukäpylinnuista, mutta jossa oli myös isoja ja kirjosiipiä (kuvassa ainakin 8 lintua). Isokäpylintuja oli ainakin yksi naaras ja ilm. pari koirastakin. Kirjosiipiä oli kaksi naaraspukuista. Kirjosiivet tuntuivat olevan ruokailujärjestyksessä kaikkein heikoimmilla, pienimpiä kun ovat. Parvessa oli myös kerjääviä syksyn poikasia. Käpylinnut ruokailivat kuusissa. Kuusen käpyjähän on nyt melko runsaasti, kuten käpylintujakin.

Käpylintujen sosiaalisuudesta tuli mieleen havaintoni 1970-luvun alusta, kun maaliskuulla pesässään hautovaa ilm. pikkukäpylintunaarasta kävi ruokkimassa kirjosiipinaaras. Sillä oli matkassa myös koiras, jonka en havainnut ruokkivan. Havaintokirjassani on myös toinen samanlainen havainto viikkoa myöhemmin samalta pesältä, mikä tuntuu jo mahdolliselta virhekirjaukselta. Muitakin havaintoja sekaparvista on. Tulee mieleen kysymys: Risteytyvätkö käpylinnut keskenään? TH

Crossbills usually live in flocks. Consequently, they are inside social birds in their species. But they have also social behaviour between species. Today I saw a flock of about 20 birds in Ainikuusikko, in which were mostly usual Crossbills (Loxia curvirostra). There were also Parrot Crossbills (Loxia pytyopsittacus) (1 female and obviously 2 males) and 2 White-Barried
(Loxia leucoptera) in female dress (in picture at least 8 birds). White-Barried birds had the last position in getting food, because they were the smallest. In flock there were also youngs of this autumn, begging food. Crossbills were eating on spruces, which have good harvest this year.

Conserning the sociality of crossbills I remembered the case of the 1970-s. Then in march I saw a female White-Barried Crossbill feeding obviously usual Crossbill female on the nest. I have also another note of this a week later, but it may be a mistake note. There are other observations about the mixed flocks, too. This creates a question: Do crossbills hybridize?

Клесты вообще обитают в стаях, значит они социальные внутренно в своем виде. Но, они имеют и социальност между видами. Сегодня я видел в Аиникуусикко стаю примерно 20 особей, в которой было большинство еловиков. Но, в стае были и сосновики (1 самка и вероятно 2 самца) и беолокрылые (2 в одежде самки) (на фото по крайней мере 8 птиц). Белокрылые имели последную очередь насчет еды, т.к. они самие маленькие. Еще были и молодые, которые просили еду. Они кормились в елях, которые имеют много шишек в этом году.

О социальности клестов я помню один случай из 70-х годов. Тогда в марте я видел самку белокрылого кормить вероятно самку еловика в гнезде. Самец тоже был на месте, но не видел его кормить наседку. Еще у меня в записной книжке есть знание, что через неделю тоже так случилось, но это может быть ощибка. Все-таки, и другие данние о смешанных стаях клестов есть. Возник вопрос: Скрещиваются ли клесты?

Thursday, October 26, 2006

Talven tuntua / Feeling winter


Nuorttiaapa on saanut jo lähes kymmenen sentin lumipeitteen, tunturissa on jo enemmän. Saa nähdä, joko lumi pysyy. TH

The mire Nuorttiaapa has got a snow cover almost 10 cm, on fells there are more. We'll see, if the snow will stay.

Болото Нуорттиаапа получило накрытие снега почти 10 см, на горах уже больше. Останется ли снег - увидем.

Wednesday, October 25, 2006

Kotovaara ja Jyppyrävaara ensilumen aikaan - Kotovaara and Jyppyravaara hills in the first snow


Vuodenajan kuvia - Kotovaara ja Jyppyrävaara ensilumen aikaan

Photos of the season - Kotovaara and Jyppyravaara hills at first snow

Monday, October 23, 2006

Rakitsan kuusikko ensilumen aikaan - Rakitsa spruces at first snow


Vuodenajan kuvia - Rakitsan kuusikko ensilumen aikaan

Photos of the season - Rakitsa spruces at first snow

Huurteen synty - Birth of frozen dew


Vuodenajan kuvia - Huurteen synty

Photos of the season - Birth of frozen dew

Friday, October 20, 2006

Nuorttitunturi aamuauringossa - Nuortti fell in morning sun


Vuodenajan kuvia - Nuorttitunturi aamuauringossa

Photos of the season - Nuortti fell in morning sun

Thursday, October 19, 2006

Ensilunta Värriötunturissa - First snow in Varrio fells


Vuodenajan kuvia - Ensilunta Värriötunturissa

Photos of the season - First snow in Varrio fells

Wednesday, October 18, 2006

Kynttilakuusia ensi lumessa - Candle spruces in the first snowVuodenajan kuvia - Kynttiläkuusia ensilumessa

Photos of the season - Candle spruces in the first snow


Tuesday, October 17, 2006

Kun tunturi vetäytyy valkoiseen - When the fells turn white


Vuodenajan kuvia - Kun tunturi vetaytyy valkoiseen (Värriö III)

Photos of the season: When the fells turn white (Varrio III)

Monday, October 16, 2006

Jäätyviä vesipisaroita männynoksassa - Freezing water drops in Scots pine needles


Vuodenajan kuvia - Jäätyviä vesipisaroita männynoksassa

Photos of the season - Freezing water drops in Scots pine needles

Sunday, October 15, 2006

Jäätyvä Kuutsjärvi / Freezing lake Kuutsjärvi


Jäätyvän Kuutsjärven kuvasi Eteläahon Topi aamusella 15.10. Lopullisesti Kuutsjärvi jäätyi 19.10.

Freezing Kuutsjärvi was fotographed by Topi Eteläaho 15.10. in the morning. Totally Kuutsjärvi was frozen 19.10.

Замерзающее озеро Куутсярви сфотографировал Топи Этэляахо утром 15.10. Окончательно Куутсярви замерз 19.10.

Saturday, October 14, 2006

Kuntasjoki ruskan jälkeen - Kuntasriver by late autumn


Vuodenajan kuvia: Kuntasjoki ruskan jälkeen

Photos of the season: Kuntariver by late autumn

Friday, October 13, 2006

Kelovanhus Pulkkatunturin muristassa - Old Scots pine in Pulkkatunturi murista


Vuodenajan kuvia - Kelovanhus odottaa talvea Pulkkatunturin muristassa

Photos of the season - Old Scots pine waiting for winter in the Pulkkatunturi murista hill

Thursday, October 12, 2006

Itäisemmän Pirunkurun puro - Creek in the eastern Devil's canyon


Vuodenajan kuvia - Pirunkurun puro ruskan jälkeen

Photos of the season - Devil's canyon creek by late autumn

Wednesday, October 11, 2006

Värriötunturin alarinne ruskan mentyä - Lower slopes of Varrio fells by late autumn


Vuodenajan kuvia - Värriötunturin alarinne ruskan mentyä

Photos of the season - Lower slopes of Varrio fells after the autumn leaves have gone

Tuesday, October 10, 2006

Ruskan jälkeen - When the autumn colors die


Vuodenajan kuvia - Koivunlehti ruskan jälkeen

Photos of the season - When the autumn colors die

Monday, October 09, 2006

Räntää vihmoo - Wet snow in the airVuodenajan kuvia - Räntää vihmoo Rakitsassa

Photos of the season - Wet snow in the Rakitsa hill air


Sunday, October 08, 2006

Vertailevia lintuhavaintoja Tansaniasta - Comparative bird observations from Tanzania

Luontopäiväkirjan päätoimittaja matkusti tänään kuukaudeksi Tansaniaan. Vertailevia lintu- yms. luontohavaintoja voi seurata osoitteessa http://veli.pohjonen.org
- sikäli, mikäli nettiyhteydet toimivat.

Teuvo Hietajärvi jatkaa havainnointia luontopäiväkirjan Värriön päässä.

The editor of Varrio Nature Diary travelled today to Tanzania for a month. Comparative bird and other nature observations can be followed in the address http://veli.pohjonen.org
-provided the internet connections allow.

Mr. Teuvo Hietajarvi continues posting nature observations at the Varrio end.

Saturday, October 07, 2006

Taviokuurna / Pine GrosbeakPäivän havainto: Palokärjen ääntä klo 17.10 Puolivälinmäen N-puolella. TH

Observation of the day: Voice of Black Woodpecker (Dryocopus martius) at 17.10 on the N-side of Puolivälinmäki.

Наблюдение дня: Звук желны в 17.10 на северной стороне сопки Пуоливалинмяки.


Friday, October 06, 2006

Taviokuurnat liikkeessä / Pine Grosbeaks are moving

Taviokuurnat ovat alkaneet liikehtiä siihen tyyliin, että lähiaikoina ne jättävät Värriön seudut.
Yleensä ne siirtyvät länteen päin lokakuun aikana.

6.10 oli kaksi pariskuntaa Nuortinahossa syömässä katajanmarjoja aamupäivällä (kuva alla). Varmaankin pihlajanmarjat on syöty niin vähiin, että niiden pitää etsiä muuta sapuskaa. Klo 12. aikaan 4 yks.
parvi lensi suon yli W Marjarovassa. Maskaselässä oli isompi parvi tiellä iltapäivällä. Lisäksi
ääni- ym. pienempiä havaintoja useita päivän mittaan.

Muita havaintoja:
- ilm. kanahaukka leijaili saalistuslennossa tien yli parin metrin korkeudella Tulppiossa klo 10.
- rastaita vielä 4 lajia.
- talitiainen Sokliaavan porokämpän S-puolella klo 14.
- helikopterit pörräsivät poronettotöissä sekä Sallan (Värriötunturi) että Savukosken
(Rouvoiva) maisemissa. TH

Pine Grospeaks (Pinicola enucleator) have started to move so, that soon they will leave the areas of Värriö. Usually in october they migrate to western direction.

6.10. there were two pairs at Nuortinaho-hill eating juniper berries in the morning (photo below). Seems, that the harvest of rowan has been eaten, and grosbeaks have to search other food.
A little flock of grosbeaks flew over a mire to the W on Marjarova after 12. A bigger flock
was on the road on Maskaselkä in the afternoon. There were also voices and smaller observation during the day.

Other observations:
- obv. Goshawk flew over the road on Tulppio at the height of 2 meters at 10.
- thrushes still 4 species.
- Great Tit to the S from the reindeer raising hut of Sokliaapa-mire at 14.
- helicopters searching reindeers were heard on the areas of Salla (Värriö) and Savukoski
(Rouvoiva).

Щури начали двигаться таким образом, что скоро они оставят территорию Вярриё. Вообще они улетят на запад в течении октября.

6.10. на сопке Нуортинахо были две пары щуров утром, и кормились ягодами можжевельника (фото внизу). Наверно ягод рябины уже так мало, что им надо искать другую пищу.
На Марярова стайка щуров 4 птицы летели на запад после 12. На Маскаселькя стая больше была на дороге во второй половине дня. Еще были звуки и маленькие наблюдения в течении дня.

Другие наблюдения:
- вероятный ястреб-тетеревятник летел через дорогу в высоте два метра на территорий
Тулппио в 10.
- еще 4 вида дроздов.
- большая синица на юг от избы оленеводов у болоты Соклиаапа в 14.
- вертолеты летали и искали оленей на территориях Салла (Вярриё) и Савукоски
(Роувоива).Hiiripöllö saalistaa / Hawl Owl preying


Hiiripöllö saalisti Marjarovassa laajalla hakkuuaukiolla puolenpäivän jälkeen. Pöllö oli tällä paikalla myös 14.9. Aukealta löytyi tuoreet rastaan jäännökset (ilm. laulurastas), joten saalistus tuottaa tulosta. Ilmeisesti kuitenkin myyrät ovat saaneet pöllön jäämään paikalle. TH

A Hawk Owl was preying on Marjarova-hill on a wide timber cutting area after the middle of the day. The owl was on the place also 14.9. I found fresh remains of a thrush (obv. song thrush), so that the preying gives results. Obviously the reason are the voles, which stopped the owl to stay.

Ястребиная сова ловила на сопке Марярова на широкой вырубке после середины дня. Сова была на этом месте и 14.9. Я нашел свежие остатки дрозда (очевидно певчего дрозда) на вырубке, значит ловля дает добычу. Наверно сова осталась на месте из-за полевок.

Thursday, October 05, 2006

Aamuvalot / Morning lights


5.10. aamulla saimme nauttia kauniista aamusumusta ja auringon-
valosta.
Päivän havaintoja:
- keltasirkku istahti vähän aikaa
aseman pihamännyssä ja lähti S
yli Kuutsjärven klo 8.

- järripeippo äänteli asemalla klo 14. jälkeen.
- närhi matkalla W Kuutsjärven kautta klo 14.30.
- kirjosiipiparvi lennossa E yli Kuutsjärven klo 15.15. TH

5.10. we enjoyed a beautiful morning fog and sunshine. Observations of the day:
- Yellowhammer (Emberiza citrinella) sat a while on a pine by the station and left to the S
over Kuutsjärvi-lake at 8.
- Brambling was giving voice on the station after 14.
- Jay on the way to the W over Kuutsjärvi at 14.30.
- a flock of Two-Barred Crossbills (Loxia leucoptera) flying to the E at 15.15.

5.10. мы наслаждались красивым утренным туманом и светом солнца. Наблюдения дня:
- обыкновенная овсянка села на время на сосну станций и продолжила на юг через
Куутсярви-озеро в 8.
- вьюрок дал звук у станции после 14.
- сойка летала на запад в через Куутсярви 14.30.
- стая белокрылых клестов в пути на восток 15.15.

Wednesday, October 04, 2006

Suokirsikoita / Mire cherries


Puolivälinjängällä kasvaa paikoin melko runsaasti isokarpaloita, joista suurimmat ovat kuin pieniä kirsikoita. TH

On the mire Puolivälinjänkä grow on few places quite a lot of big cranberries, of which the biggest are like little berries.

На болоте Пуоливалинянка растут довольно много больших клюкв, из которых самые крупные как маленькие вишни.

Tuesday, October 03, 2006

Aamukoppelot / Morning capercailliesAamuhämärissä puoli kahdeksan aikaan oli aseman pihalla ja puissa 4-5 koppeloa, joista yksi vangittiin valokuvaan. Koppelon nimitys Uralilla on muuten "kapaluha", (ven."gluharka"). TH

In the morning twilight time at half past seven there were 4-5 female capercaillies on the yard and trees of the station. On of them was captured to foto. The female capercaillie is in finnish "koppelo", on Ural territory they say "kapalukha".

В утренных сумерках в половине восьмого на дворе и деревьях станций были 4-5 "капалухы", из которых одну поймали на фото. Так называется глухарка на Урале, по-фински она "коппело".


Monday, October 02, 2006

Lumisadepäivä / Snowing dayPäivän kuluessa satoi muutama sentti lunta, joka alkoi heti sulaa pois. Havaintoja:

Kookas uroshirvi pakeni koiranulkoiluttajaa klo 9. maissa muutama sata metriä asemalta Kuntashaaran kurussa. Iltapäivällä ulkoiluttajan jäljillä kävi toinen hirvi, joka ohitti aseman

myöhemmin näkösiltä S-puolelta. Havainto kuitenkin jäljistä. Rastaita vielä 4 lajia, joista räkättejä n. 20 yks. parvi Rakitsan laessa ruokailemassa pihlajanmarjoilla (kuva yläp.). Taviokuurnia ja tilhiä on vielä maisemissa, myös nauttimassa pihlajanmarjasadosta. TH

During the day snowed few centimeters, which started to smelt at once. Observations:

Big male moose escaped our cook, who was on the walk with his dog by the gully of Kuntashaara few hundred meters to the E from the station at 9. Another moose was on his tracks on the afternoon and went past the station. However, we saw only tracks. There are still 4 species of thrushes on the ground, of which there were a flock of Fieldfares about 20 birds on Rakitsa fell eating rowan berries (photo). There are also Pine Gropeaks and Waxwings enjoying this harvest.

В течение дня выпал несколько сантиметров снега, который сразу стал таять. Наблюдения:

Крупный самец лося убешал от нашего повара, который гулял с собакой у ущелья Кунтасхаара несколько сот метров от станций на восток в 9. утром. Другой лось ходил по следам их и прошел мимо станций видимо во второй половине дня. Все-таки, мы увидели только следы. Еще есть тут 4 вида дроздей, из которых примерно 20 рябинников кормились на рябинах на сопке Ракитса. Тут уще есть щуры и свиристелы, которые тоже наслаждаются тем урожаем.


Sunday, October 01, 2006

Lintuhavaintoja syyskuun lopulta / Bird observations from the end of september

- pajusirkku 20.9. viim. havaintopäivä toistaiseksi.
- järripeippo 20.9. " " "
- niittykirvinen 20.9. " " "
- pulmunen 21.9. 1 yks. aseman yli E klo 9.
- metsähanhi 21.9. n. 40 yks. Nuorttiaavan SW-puolitse SW klo 12.
- lapinharakka 21.9. langalla Ponnipalossa klo 13.
- kotka 21.9. ad. kaarteli tien yläp. Luirolla Martilta N klo 13.50.
- närhi 29.9. Kiimaselkä Nuorttijoen E-puoli hiljalleen E rääkyen klo 11.30.
- talitiainen 29.9. " samaan aikaan.
- joutsen 29.9. 2 yks. Loitsanlammin jäällä klo 16.30. Ääntä myös Nuorttijoella päivällä.
- punarinta 29.9. aseman W-puolen kurulla klo 18.30. TH

- Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) 20.9. the latest observations for the present.
- Brambling (Fringilla montifringilla) 20.9. " " "
- Meadow Pipit (Anthus pratensis) 20.9. " " "
- Snow Bunting (Plectrophenax nivalis) 21.9. 1 bird to the E over the station at 9.
- Bean Goose (Anser fabalis) 21.9. about 40 birds to the SW on the W-side of Nuorttiaapa at
12. o'clock.
- Great Grey Shrike (Lanius excubitor) 21.9. on the wire at Ponnipalo at 13.
- Golden Eagle (Aquila chrysaetos) 21.9. above the road at Luiro to the N from Martti-village
at 13.50.
- Jay (Garrula glandarius) 29.9. 1 bird at Kiimaselkä to the E from the river Nuortti at 11.30.
- Great Tit (Parus major) 29.9. "
- Whooper Swan (Gygnus gygnus) 29.9. on the ice of Loitsanlampi-lake at 16.30. Also voice
from Nuorttijoki.
- Robin (Erithacus rubecula) 29.9. voice on the gully to the W from the station at 18.30.

- камышевая овсянка 20.9. последные наблюдения пока.
- вьюрок 20.9. " "
- луговой конек 20.9. " "
- пуночка 21.9. 1 особь через станцию на восток в 9. ч.
- гусь-гуменник 21.9. стая ок. 40 особей на юго-запад на западной стороне Нуорттиаапа в
12.
- сорокопуть 21.9. на проводе 1 особь в Поннипало в 13.
- беркут 21.9. над дорогой в Луиро на север от Мартти в 13.50.
- сойка 29.9. 1 птица в Киимаселкя на восток от Нуорттийоки в 11.30.
- большая синица 29.9. "
- лебедь-кликун 29.9. пара на льду озера Лоитсанлампи в 16.30. Звук с р. Нуорттийоки.
- зарянка 29.9. звук на ущелье на запад от станций в 18.30.

Hirvihavaintoja / Observations of moose

20.9. hirvivaadin ja vasa pakenivat P-kukkulain W-rinnettä klo 10.10. Mahd. oli vielä kolmaskin.
21.9. lapiosarvinen 12-14-piikkinen Lattunassa klo 13.30. Käveli suolla.
29.9. kolme urosta 2-5-piikkisiä Haukijärven W-puolella kanalintulinjalla klo 12.30. TH

20.9. female moose and young escaped on the W-slope of the hill Pommituskukkulat at 10.10.
Perhapse there was third animal, too.
21.9. male with 12-14-piked horns on Lattuna mire at 13.30.
29.9. tree males 2-5-piked on the W-side of Haukijärvi on the bird counting line at 12.30.

20.9. самка лося и молодой убежали на западном склоне сопки Поммитускуккулат в 10.10.
Возможно, там еще третый.
21.9. лапаторогатый с 12-14-ми зубцами самец на болоте в Латтуна в 13.30.
29.9. три молодых самцев с рогами 2-5 зубцев на западной стороне озера Хаукиярви на маршруте тетеревинных в 12.30.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?