Monday, October 30, 2006

Hirviä riittää / Mooses enough

Pulkan W-rinteessä köpötteli hirvi karkuun iltapäivällä. Jäljistä näin, että niitä oli kaksi. Pulkan rinteessä ja Hirvasjokilaaksossa näkyi runsaasti hirvenjälkiä.

Muuta:
- Hirvasjoen E-puolella istuskeli kuin vapaapäivää viettäen nuorehko urosmetso kuusenlatvassa 12.50. Kävelin ohi haulikonkantaman päästä, eikä metto näyttänyt pitävän minua vaarallisena.
- jälleen hiiripöllö - istui n. 100 m metsosta niin ikään kuusenlatvassa klo 13.
- ukkometso ja 3 naarasteertä istuivat männyissä Kuutsjärven SE-puolella klo 15.50. TH
- 3 urosmetsoa Kotovaaran laessa ja koppelo aseman NW-puolella aamupäivällä.
- teeriparvi 20-30 yks. Nuorttiaavalla lennossa E klo 13.45. TE, EK

On the W-slope of the fell Pulkkatunturi moose escaped me in the afternoon. Tracks showed me that there were two animals. On the slope of Pulkka and valley of Hirvasjoki there were a lot of moose tracks.

Other observations:
- on the E-side of Hirvasjoki male capercaillie sat on the top of spruce like spending a day off at 12.50. I walked by at the distance of 30-40 m, but he didn't think that I was dangerous.
- again Hawk Owl. He sat also on the top of spruce 100 m from capercaillie at 13.
- old capercaillie and female black grouses sat on pines to the SW from Kuutsjärvi 15.50.
- 3 male capercaillies on Kotovaara and female to the SW from the station in late morning.
- a flock of black grouses 20-30 birds flied to the E over Nuorttiaapa at 13.45.

На западном склоне горы Пулккатунтури убежал от меня лось во второй половине дня. По следам я увидел, что их были двое. На склоне Пулкка и в долине Хирвасйоки много следов лосей.

Другие наблюдения:
- на восток от Хирвасйоки сидел молодоватый глухарь на вершине ели как бы имея выходной день в 12.50. Я прошел мимо на расстояный 30-40 м, но он не считал меня опасным.
- опять ястребиная сова. Она сидела тоже на вершине ели 100 м от глухаря в 13.
- на юго-восток от Куутсярви сидели 1 глухарь и 3 тетерок на соснах 15.50.
- на вершине Котоваара 3 глухарей и на северо-запад от станции глухарка поздно утром.
- стая тетеревов 20-30 особей летели на восток через Нуорттиаапа 13.45.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?