Wednesday, May 31, 2006

Kahden kerroksen väkeä / Folk of two floors

Tänään kylmänä (+ 3) vesisadepäivänä löytyi Kotovaaran S-rinteen pönttöalueelta urpiaisen pesä männyn oksalta 8 m korkeudelta. Niin innokkaasti kiinnitimme Villen kans huomiomme
pesässä vikisevään emoon, että emme huomanneet 4 m korkeudella puun toisella puolen olevaa hyvin näkyvää kulorastaan pesää. Ei sekään sentään löytämättä jäänyt - kuljin myöhemmin pesäpuun ohi, ja tällöin huomasin sen. Koska emoja ei ollut pesissä, kiipesin katsomaan. Kulorastaalla 3 ja urpiaisella 2 munaa. Munaluvut eivät siis vielä täysiä. TH

Today when was a cold (+3) and rainy day, we found with Ville a nest of Redpoll on the area of nestboxes of Kotovaara S. It was on the branch of pine at 8 m high. We fixed our attention so eagerly on the female bird, squeaking on the nest, that we didn't notice the nest of Mistle Thrush, which was very visibly seen on the other side of the tree at 4 m high. However, we didn't lose it, because later I went by the tree, and then found it. Because birds were not on the nests, I climbed to look. Mistle Thrush had 3 and Redpoll 2 eggs - consequently, numbers of eggs were not full.

Сегодня когда был холодный (+3) и дождливый день, мы с Вилле нашли гнездо чечетки на
ареале дупл Котоваара южный. Оно находилось на ветке сосны 8 м от землы. Мы обратили свое внимание так сильно на самку, которая пищала на гнезде, что не заметили гнезда дерябы, которое было очень хорошо видно с другой стороны дерева, на высоте 4 м.
Все-таки мы ее не потеряли, т.к. я поэже прошел через это дерево, и я тогда нашел его. Птицы не были на гнездах, и я влез посмотреть их. У дерябы были 3 и чечетки 2 яйча, значит числа яич не были полны.

Monday, May 29, 2006

Toukokuun 29.päivän havaintoja / Observations of 29-th of May

Ihmetyttää, missä olivat pikkukäpylinnut ja kirjosiivet talven. Isokäppäreitä sentään jokunen näkyi keskitalvellakin. Ne pesivät maalis-huhtikuussa, jolloin toiset tulivat kuin muuttomatkalta. Kirjosiivet, ne vähät häipyivät, mutta pikkukäppärit alkoivat pesiä huhti-toukokuun vaihteessa, myöhään käpylinnuille. Tänäänkin löytyi pikkukäpylinnun pesä V 1 NW-puolelta kuusen latvasta 14 m korkeudelta. Koiras kävi ruokkimassa naarasta, joka hautoi pesässä. Kahdessa muussa pesässä on myös vielä pesintä meneillään.

Saunarannassa nähtiin iltakuuden maissa kevään ensimmäinen sinirintakoiras. Vähän ajan päästä Kuutsjärveen laskeutui kalalokki. TH

I wonder where spent crossbills the winter. Few Parrot Crossbills were seen also in the middle of winter. They nested in March-April, when the others came like migratory birds. Two-barried Crossbills (the few) disappeared, but Little Crossbills started to nest at the end of April, very late for them. Also today I found a nest of Crossbill at the top of spruce, 14 m from the ground, on the SW-side of Värriö 1. The male feeded the female, which was sitting on the nest. There are also two other nests, where the nesting is still going on.

On the beach of sauna we met the first Bluethroat (Luscinia svecica). This was he. After a while on Kuutsjärvi landed Common Gull (Larus canus).

Я удивляюсь, где провели зиму клесты. Некоторые сосновики были видны и в середине зимы. Они гнездились в марте-апреле, когда другие вернулись как прилетающие c юга.
Белокрылые, малые, изчесли, но еловики начали гнездиться в конце апреля, очень поздно им. Тоже и сегодня я нашел гнездо еловика на вершине ели, 14 м от землы на северо-западной стороне Вярриё первого. Самка сидела на гнезде и самец кормил ее. Есть еще два гнезда, где сейчас гнездуют.

На берегу сауны видели первую этой весной варакушку, самца, часов в 6 вечером. Через
минуту спустилась на Куутсярви сизая чайка.

Sunday, May 28, 2006

Koivut hiirenkorvalla / Birches are opening

Kylmää pitää, eilen aamulla oli vielä lunta uutta lunta maassa. Puolukatkin ovat vielä syötäviä, toisin kuin etelä-Sallassa. Koivut ovat päässeet hiirenkorvalle ja lumet lähes lähteneet. Kuutsjärvessä vielä vähän jäätä. Kulorastaalla oli eilen yksi muna Nuortinahossa, ja tänään löytyi pari urpiaisen pesää kuusista Kuntashaaralla. Toisessa naaras hautoi 4 munaa, toinen
sijaitsi 11 m kork., 2 m rungosta, jäi kiipeämättä. Sielläkin lintu pesässä. Tinteillä on jo munia pöntöissä, mutta siepot ja leppälinnut vasta rakentavat. TH

It is cold here, yesterday morning there was a new snow on the ground. Cowberries are still good, in a different way than at the southern Salla. Birches are opening and the snow has almost gone. At Kuutsjärvi there is a little of ice still. Mistle Thrush had one egg yesterday at Nuortinaho, and today I found two nests of Redpoll (Acanthis flammea) on Kuntashaara. In one nest there were 4 eggs, and the other was at 11 m in spruce, 2 m from the trunk. I didn't climb. However, there was a bird on the nest. Tits have eggs, but Flycatchers and Redstarts are only building.

Это холодно сейчас, вчера утром был еще новый снег на земле. Брусники еще съедобные,
не так как в южной Салле. Березы открываются и снег пости растаял. В Куутсярви еще
немножко льда. Деряба имела одно яйцо вчера на Нуортинахо, и сегодня я нашел два гнезда чечетки на Кунтасхаара. В одном гнезде 4 яйца, и другое гнездо находилось в 11 метрах от землы и 2 м от ствола елки, и я туда не влез. Птица там была на гнезде. У
синиц есть уже яица на гнездах, но мухоловки и горихвостки только строят свои.

Ensihavaintoja / The first observations

- metsäkirvinen 19.5. laul. Pitkänjängän S-puolella.
- keltavästäräkki 19.5. 1 yks. Ainijärven vartion pihapiirissä.
- mustalintu 19.5. 4 paria Ainijärvessä.
- kuikka 19.5. 1 yks. "
- isokoskelo 19.5. muutamia "
- tukkakoskelo 19.5. " "
- uivelo 19.5. " "
- tukkasotka 19.5. useita "
Lisäksi taveja ja telkkiä, uroshirvi meni Ainijärven E-pään kautta Ainikuusikkoon klo 17. maissa
19.5. TH
- käki 28.5. kukuntaa aseman maastossa eri puolilla. S-LK, TH.

- Tree Pipit (Anthus trivialis) 19.5. singing to the S from Pitkäjänkä.
- Yellow Wagtail (Motacilla flava) 19.5. one on the boarder guard station of Ainijärvi.
- Common Scoter (Melanitta nigra) 19.5. 4 pairs at Ainijärvi.
- Black-throated Diver (Gavia arctica) 19.5. 1 at Ainijärvi.
- Goosander (Mergus merganser) 19.5. few "
- Red-breasted Merganser (Mergus serrator) 19.5. " "
- Smew (Mergus albellus) 19.5. few "
- Tufted Duck (Aythya fuligula) 19.5. many birds "
Also Teals and Goldeneyes . Moose went to Ainikuusikko by the eastern side of Ainijärvi at 17.
- Cuckoo (Cuculus canorus) 28.5. singing on different sides of the station.

- лесной конек 19.5. пение на юг от Питкаянка.
- желтая трясогуска 19.5. одна у пограничной станций Аиниярви.
- синьга 19.5. 4 пары в озере Аиниярви.
- чернозобая гагара 19.5. 1 птица в Аиниярви.
- большой крохаль 19.5. некоторые "
- средный крохаль 19.5. " "
- луток 19.5. " "
- хохлатая чернеть 19.5. многие "
Еще чирки-свистунки и гоголы. Лось шел в Аиникуусикко через восточый берег Аиниярви.
- кукушка 28.5. пение на разных сторонах станций.

Saturday, May 27, 2006

Kevättä ilmassa, tai vedessä - Spring in the air, or in the water

Kevättä on Värriön luonnonpuistossa ilmassa muuallakin kuin ilmassa (linnun laulua). Sammakot kutevat Syväkurun lammessa, äänekkäästi ja tosissaan.

There is spring spirit also elsewhere than in the air (bird singing). The frogs are mating in the Syvakuru pond, loudly and seriously.

Hieskoivu hiirenkorvalla - Bud burst of Betula pubescens

Hieskoivu tuli Värriön tutkimusaseman havintopolulla hiirenkorvalle 27. toukokuuta. Se on paria päivää aikaisemmin kuin viime vuonna ennustettiin.

Betula pubescens came to bud burst stage on 27 May. It happenede a couple of days earlier than we predicted last year.

Friday, May 26, 2006

Raita kukkii - Goat willow in blossom

Raita (Salix caprea) kukkii Värriössä. Muiden pajujen tavoin raita on kaksikotinen puu, eli se kasvava puu on joko poikapuolta (hedekukallinen) tai tyttöpuolta (emikukallinen); vasemmalla raidan hedekukka, oikealla emikukka.

Goat willow (Salix caprea) is flowering in Varrio. Similarly to other willows, goat willow is diecious tree, thus the growing tree is either male with staminate flowers (left side photo) or female with pistillate flowers (right side photo).

Thursday, May 25, 2006

Toukokuisia linnun ääniä Värriön luonnonpuistossa - May bird voices in Varrio Nature Reserve

Värriön luonnonpuiston toukokuinen äänimaailma - lintujen äänet - poikkeaa melkoisesti muusta Suomesta. Ilmassa soi täälläkin lähes taukoamaton linnun laulu, mutta lajien kirjo on köyhempi ja lajikoostumus erilainen kuin etelämpänä.

Hätkähdyttävin havainto on, että lähes koko Suomen kevätmetsän tunnusomaisin ääni, peipon laulu puuttuu tyystin luonnonpuiston ydinalueesta: Värriötuntureiden rinteiltä, niiden välisistä kuruista ja niitä ympäröivistä outamaista. Peipon korvaa järripeippo (kuvassa naaras Värriön pitkospuureitillä). Järripeipon ryystävä ääni kuuluu Värriön metsäalueilla päivittäin, parhailla paikoilla lähes taukoamatta.

Muita metsän tyypillisiä, päivittäin kuultavia laulajia ovat punakylkirastas, pajulintu, leppälintu ja kirjosieppo. Kutsuääniään huutelevat käpylinnut ja urpiainen. Kuruissa ja soiden laiteilla kuulee pajusirkun tirskuttavan äänen. Kuusikoiden laulurastaan ja männiköiden kulorastaan kuulee myös kutakuinkin varmasti, mutta ne eivät ole yhtä ääneikkäitä kuin punakylkirastas. Kuusikkokuruissa kuulee illan tyvenessä myös punarinnan.

Itse tunturi, koivuvyöhykkeen yläpuolella on toukokuussa verraten hiljainen. Niittykirvinen ja kivitasku ovat lähes ainoat varmasti löytyvät ja kuuluvat lajit. Ylilentäviä urpiaisia on tunturissakin tosin säännöllisesti.

Labels: , , , , , , , , , ,


Wednesday, May 24, 2006

Kahlaajia Ylinuortin lammella - Waders at Ylinuortti pond

Värriön pitkospuureitti sivuaa heti Ylinuortin rantaharjanteen takana pientä lampea ja suota, jossa asustaa sekä liro että taivaanvuohi. Toukokuun 24. päivänä alkoi sataa, ilma oli hyinen (3-5 astetta), ja linnut olivat hiljaisia. Sekä liro että taivaanvuohi huutelivat kuitenkin suolla varoitushuutojaan.

Muut tavanomaisuudesta poikkeavat havainot:
Just after passing the Ylinuortti river and crossing the small sandy ridge behind the river bankl, the track to Varrio Research Station passes a small pond and peatbog. Two waders (Charadrii) are regularly found there in spring and summer time: Wood sandpiper (Tring glareola) and Common snipe (Gallinago gallinago). Although the weather on 24th May turned cold (temperature 3-5 degrees; rain was approaching the Varrio area), these waders were shouting their alarm calls.

Other observations, not common to Varrio


Tuesday, May 23, 2006

Pohjantikka soitimella - Three-toed woodpecker drumming

Pohjantikka rummutti soidinsarjaansa kelossa Värriöojanjängän pohjoispuolella. Naaras kierteli keloa alempana. Muut (tavallisuudesta poikkeavat) havainnot Värriöojanjängällä:

Monday, May 22, 2006

Tuulihaukan metsä - Kestrel's forest

Tuulihaukalla (Falco tinnunculus) on pesäreviiri Jyppyränvaaran (vasemmalle) ja Kotovaaran (oikealla) maisemassa. Se tähystää yli Pirunkurun puiden latvassa. Tänään se istui kelossa Kotovaaran puolella. Havainto oli tuulihaukasta kevään 2006 ensimmäinen Varrion luonnonpuistossa.

Pirunkurun lampi (kuvassa vasemmassa alalaidassa) oli vielä jäässä ja itse kuru varjoisimmista kohdistaan lumen peittämä.

Common kestrel (Falco tinnunculus) resides in the old forest of Jyppyra hill (to the left) and Kotovaara hill (to the right). It likes to sit on tops of old dead pines and watch over the Devil's creek. Today I saw it on the Kotovaara side. The observation was the first of spring 2006 for Common kestrel in Varrio Nature Reserve.

The pond in the Devil's creek (in the left hand corner) was still frozen, and there was still plenty of snow in the shady spots on the bottom of the creek.

Sunday, May 21, 2006

Syväkurun latvalammella - at the Syvakuru pond

Tarkistin aurinkoisena toukokuun sunnuntaina Syväkurun pohjoisrinteen ja latvalammen (kuvassa). Syväkurun pahdoilla voisi tavata sepelrastaan, ja latvalammen pajukoissa voisi kuulla sinirinnan laulua. Kumpaakaan ei ainakaan vielä tässä toukokuun vaiheessa näkynyt eikä kuulunut. Latvalampi oli vielä lähes kauttaaltaan jäässä; sulaa oli vain lammen luusuassa (josta Hirvasjoki jähtee).

Tavanomaisesta kevään äänimaailmasta poikkeavat lintuhavainnot:

Saturday, May 20, 2006

Lintuja Kuntasjoella - Birds at Kuntas river

Tarkistin leppoisana (aurinkoista, leuto etelätuuli, lämpöä +10) toukokuun lauantaina Kuntasjoen laakson aina Kuntaskurulle saakka; alavirtaan kaakkoistörmää, ylävirtaan luoteistörmää. Teuvo Hietajärvi arveli, että koska pöllön pesiä on muutenkin tavallista enemmän, myös Kuntaskurussa aikaisemmin pesinyt huuhkaja on palannut pesäpaadelleen. Huuhkajaa, pesällään, ei kuitenkaan ainakaan kiikaroimalla löytynyt. Muut tavanomaisuudesta poikkevat lintuhavainnot:
Kuva noin kilometrin päässä tukikohdasta alavirtaan.


Labels: , , , ,


Friday, May 19, 2006

Kulorastaan maa - Land of Mistle thrush

Kotovaarasta koilliseen, aina Nuorttitunturiin asti alkaa yhtenäinen mäntymetsä. Toukokuun puolivälistä lähtien se on kulorastaan (Turdus viscivorus) maata. Sen rätisevä lentoääni tsrrr, tsrrr , kuiva varoitusääni terrr ja huiluviheltelymäinen laulu ovat mäntymetsän tyyppiääniä. Kulorastaan kanta on Värriön tutkimusaseman havaintojen mukaan nousussa.

Large Scots pine forest starts Northeast of Kotovaara hill, towards Nuortti fell. From mid May onwards it is land of Mistle thrush (Turdus viscivorus).

Thursday, May 18, 2006

Matalaa pesäprofiilia / Low profil of nests

Pommituskukkulain maastossa ollessani kuulin tikan koputusta kelosta. Etsin äänen aiheuttajaa, mutta mitään ei näkynyt, ääni vain kuului. Lopulta huomasin pohjantikkakoiraan pään pilkistävän kelon kolosta vain 1.5 m korkeudella. Tikka oli siis koputellut pesäkoloa kelon sisässä, ja kuultuaan jonkun lähestyvän puuta, tuli reiälle katsomaan. Myöhemmin tikka veteli konekiväärisarjoja ympäristön keloissa.
Lähimailta löytyi myös laulurastaan valmis pesä niinikään 1.5 m korkeudelta kuusesta. Pesässä oli lunta, mikä osoitti rastaan viettävän takatalvilomia. TH

When I was on the hills Pommituskukkulat, I heard a Woodpecker knocking in the dried-up pine. I searched the one, which caused the noice, but nothing was seen, only knocking heard.
Finally I noticed the head of Three-toed Woodpecker-male (Picoides tridactylus) peeping in the hole of the tree at height of only 1.5 m. Therefore, the Woodpecker was pecking nest-hole inside, and when heard somebody coming, he came to see.
At the neighbourhood I found also a completed nest of Song Thrush (Turdus philomelos) at 1.5 m height in spruce. There was snow on the nest, which showed, that Song Thrush has a vacation of second winter.

Когда я был на холмах Поммитускуккулат, я слышал дятеля стучать на сухостойке-сосне.
Я искал того, кто причинял звук, но ничего было не видно, только звук слышно. Наконец я заметил голову трехпалого дятеля-самца проглядывать в дупле лерева в высоте только
1.5 м. Значит, дятел стучал свое гнездо внутри в дереве, и когда ушлышал кого-то приближаться к дереву, он вышел посмотреть.
В близости я нашел и готовое гнездо певчего дрозда тоже в высоте 1.5. м, на которой был снег. Это означало, что дрозд сейчас проводит отпуск по-возврату зимы.

Sauoiva takatalvessa - Sauoiva fell in melting May snow

Viikon vallinnut kylmä jakso alkaa taittua, ja takatalven lumi sulaa taas tunturissa. Kuva Värriö kakkoselta Sauoivalle.

About one week's cold spell is fading out. The new snow is again melting in the fells. The photo has been taken from Varrio II towards Sauoiva fell.

Wednesday, May 17, 2006

Lisää kolopesijöitä / More nests in holes

Tarkastin tänään kolme koloa, joissa oli pöllöt pesineet. Kaikki asuttuja; Nuortinahossa viimevuotisessa varpuspöllön kolossa pesii nytkin varpuspöllö. Käpylinnut auttoivat varmistamaan asian klo 14.
Lintukurun kapulakelossa hautoi telkkä 6 munaa.
Jyppyrävaaran kelossa oli helmipöllöllä vain 1 muna, naaras hautoi.

Ainikuusikon punakylki oli keskeyttänyt pesänrakennuksen takatalven ajaksi. Kuukkelilla Pitkänjängän pesässä sen sijaan oli 3 munaa.
Uutena muuttolajina esittäytyi tänään liro Yli-Nuortin varrella klo 13.30., mustaviklo lensi Nuortinahossa suuntana NW. TH

I controlled today tree holes, where the Owls have had their nests. All of them had inhabitants; on Nuortinaho at the hole where last year Pygmy Owl (Claucidium passerinum) had nest, also this year he has his nest. Crossbills helped to verify the thing at 14.
In the tree with round-sticks of Lintukuru-valley there was Goldeneye sitting on 6 eggs.
In the dried-up pine of Jyppyrävaara-hill a Tengmalm's Owl had only one egg.

In Ainikuusikko Redwing had stopped to build his nest for a cold time. But Siberian Jay had 3 eggs at the nest of Pitkäjänkä-mire.
A new migratory species of today was Wood Sandpiper (Tringa glareola) by the Yli-Nuortti at 13.30., Spotted Redshank was flying to the NW at Nuortinaho.

Я проверил сегодня три дупла, где раньше гнездились совы и сычы. Все имели свою хозяаеву; в Нуортинахо в дупле воробьиный сычь имел свое гнездо. Клесты помогли узнать это в 14. В прошлом году тоже так.
В сухостойке с палочками ущелья Линтукуру гогол имел 6 яйч.
В сухостойке сопки Юппураваара мохноногий сычь насиживала только на одном яйче.

В Аиникуусикко белобровик перестал стройть свое гнездо на холодное время. Зато кукша
у болота Питкаянка имел три яича.
Как новая прилетная птица преставился сегодня фифи на Юли-Нуортти в 13.30, щеголь летел на северо-запад в Нуортинахо.

Tuesday, May 16, 2006

Takatalven polku, muuttolinnut silti aktiivisia - New May snow, migrant birds still active

Tiistai oli kylmä päivä, aamu valkeni lumisena, kolea luoteistuuli puhalsi ja lumikuuroja saatiin pitkin päivää. Illan suussa kirkastui ja vaikka oli yhä kylmä, jo saapuneet muuttolinnut olivat aktiivisia.

Havainnot matkalla Tulppiosta Värriöön:

Kyörteslammessa ja sen rannalla
Pitkospuureitillä
---------

The cold spell reached its minimum on Tuesday; the morning was white, north-west wind was bitterly cold and snow showers occurred throughout the day. The evening was more sunny, but still cold. Already arrived migratory birds were active, though.

Observations enroute Tulppio to Varrio:

By Kyorteslampi, swimming or on the shore
On the main track

Monday, May 15, 2006

Kylmä aalto / The cold spell

Tuuli kääntyi pohjoiseen, tuoden kylmää ilmaa ja lunta n. 8 cm. 13.5. sain vielä havainnon
valkoviklosta ja näin kevään ensimmäisen sammakon.
Tänä aamuna Kotovaaran E-laidalla pikkukäpylinnut "haukkuivat" isoa, vaaleaa petolintua, joka vilahti karkuun lumisesa metsässä. Näkyi vaaleaa ja mustaa, piekana - sinisuohaukka - pöllö - arvailuksi jäi.
Iltapäivällä löysin pikkukäppärin pesän Kuntashaaralta kuusen latvasta 16 m kork. Naaras hautoi. TH

The wind turned to north, and brought cold air and snow about 8 cm. 13.5. I got Greenshank
(Tringa nebularia) and saw the first frog of the spring, too.
Today morning on the eastern side of Kotovaara Crossbills "barked" a big, light-coloured bird of prey, which escaped in snowy forest. I saw white and black - Rough-Legged Buzzard - Hen Harrier - Owl, I could only guess.
In afternoon I found a nest of Crossbill on Kuntashaara at the top of spruce at height 16 m. Female at the nest.

Ветер повернулся на север, и принес с собой холодный воздух и ок. 8 см снега. Еще в 13.5.
я получил наблюдению о большом кулике и о первой лягушке весны.
Этим утром на восточной окрайне горки Котоваара клесты-еловики "лаяли" большую хищную птицу, которая мелкая побежала в снежном лесу. Я увидел велый и черный - зимняк - полевой лунь - неясыть, я мог только угадывать.
На второй половине дня я нашел гнездо клеста-еловика на Кунтасхаара на вершине ели в высоте 16 м от землы, наседка на гнезде.

Sunday, May 14, 2006

Riekonmarjoja keväällä - Alpine bearberries in spring

Riekonmarja (Arctostaphylos alpinus) talvehtii kokonaisena marjana hangen alla, vaikka kasvi itse on kesävihanta. Uudet lehdet alkavat kasvaa keväällä lakastuneiden lehtien seasta, versojen kärjistä.

Mountain bearberry (Arctostaphylos alpinus) overwinters as a whole berry under the snow, although the plant itself is deciduous. New leaves start to grow in spring, among the withered old leaves, into the tips of the stems.

Friday, May 12, 2006

Pöllöt pesivät - myyräkanta nousussa? / The Owls are nesting - is the nation of voles increasing?

Helmipöllö ei ole turhaan puputellut Kuntashaaralla. Kapulapetäjässä oli emo hautomassa kolmea munaa aamulla tikankolossa n. 6 m korkeudella. Pesän laidalla oli iso kasa myyriä odottamassa syömisvuoroaan.
Hiiripöllö taas hautoi Petäjärinteellä kelon kolossa 3 m korkeudella, vanha paikka. Linnut kuitenkin uusia, koska toinen hyökkäili tutkijan kimppuun kuin ennen vanhaan, saaden jopa verinäytteen otetuksi. Viime vuosinahan pissihaukat ovat olleet rauhallisia pesällä.
Telkällä oli vasta pesäkolo vuorattu untuvilla Hirvasjoen kelossa.
Ensimmäiset pienet korvasienet nousseet Kuntashaaran polulla. TH

Tengmalm's Owl has not sung in vain by the river Kuntashaara. In the pine with round sticks there was mama sitting on 3 eggs in the hole made by Woodpecker, 6 m from the ground. On the edge of the nest there were many voles waiting turn to get eaten.
But the Hawk Owl was sitting at the hole of 3 m in the forest Petäjärinne. This is an old place.
The Owls are new, however, because the other kept attacking against the researcher like on the old days, and also took a prove of blood. On the last few years these nighthawks have been calm on their nests.
A Goldeneye had only lined his home-hole with down.
The first little morels had risen on footpath of Kuntashaara.

Не напразно пел мохноногий сычь на реке Кунтасхаара. На сосне с палочками насиживал
родитель на 3 яичах в дупле дятеля, 6 м от землы. На окраине гнезда многие полевки
ждали свою очередь, чтобы быть съедеными.
А ястребиная сова насиживала в дупле в 3 м от землы в лесу Петаяринне. Это старое место, но совы не старые, т.к. другая нападала на изучателя как в старые времена, даже получила пробу крови от изучателя. В прошлые, ближайшие времена ведь эти ночные ястребы вели себя спокойно у гнезд.
Гоголь только успел подбить свое домашное дупло пушинками на долине Хирвасйоки.
Первые маленькие строчки поднялись на тропинке реки Кунтасхаара.

Thursday, May 11, 2006

Uusia havaintoja / New observations:

Uusia lajeja ja havaintoja:
- kimalainen 5.5. ainakin 2 pörriäistä liikkeellä eri puolilla (TH, RR).
- helmipöllö puputti päivällä 5.5 Raippavaarassa päin (RR).
- kirjosieppo 6.5. asemalla (RR).
- tavi 6.5. Yli-Nuortissa kesäsillan luona (RR). 11.5. useita Kyörteslammella (TH).
- sisilisko 8.5. aseman seinällä (RR).
- pikkukuovi 11.5. Ruuvaojan alapuolella Kemijokivarressa aamulla ääntä.
- metsähanhi 11.5. pari Kyörteslammella.
- haapana 11.5. pari Kyörteslammella.
- kapustarinta 11.5. kuten ed.
- Kyörteslammella myös joutsenpari ja telkkiä.
- pohjansirkku 11.5. laulava Puolivälinjängän E-puolella.
- taivaanvuohi 11.5. eri puolilla matkan varrella.
- mustaviklo 11.5. lennossa ilm. N VI N-puolella aamupäivällä.
- punakylkirastaalla pesä lähes valmis Ainikuusikon tien varrella 11.5.
- 11.5. Ainijärvestä lähti jäät. TH

New observations and species:
- Bumblebee 5.5. in the different paces.
- Tengmalm's Owl was singing on the day-time 5.5. on the direction of Raippavaara.
- Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) 6.5. on the station.
- Teal (Anas crecca) 6.5. on the Yli-Nuortti near the summer bridge. 11.5. already few birds
on the lake Kyörteslampi.
- Saurian 8.5. on the wall of the station.
- Whimbrel (Numenius phaeopus) 11.5. voice down by the Kemijoki from Ruuvaoja.
- Bean Goose (Anser fabalis) 11.5. a pair on Kyörteslampi.
- Wigeon (Anas penelope) 11.5. like above.
- Golden plover (Pluvialis apricaria) 11.5. like above.
- on Kyörteslampi also a pair of Swans (Gygnus gygnus) and Goldeneyes.
- Rustig Bunting (Emberiza rustica) 11.5. singing on the eastern side of the mire
Puolivälinjänkä.
- Snipe (Capella gallinago) 11.5. at the different places.
- Spotted Redshank (Tringa erythropus) 11.5. voice from the air on the N-side of V1.
- Redwing had almost ready nest by the road Ainikuusikko 11.5.
- the ice left from Ainijärvi-lake 11.5.

Новые наблюдения и виды:
- шмель 5.5. во многих местах.
- мохноногий сычь 5.5. пел днем на стороне Раиппаваара.
- пестрая мухоловка 6.5. на станций.
- чирок-свистунок 6.5. близко от летнего моста в Юли-Нуортти. 11.5. некоторые птици
в озерке Кюёртеслампи.
- ящерица 8.5. на стене станций.
- средный кроншнеп 11.5. звук на реке Кемийоки вниз от Рууваойа.
- гусь-гуменник 11.5. пара на озерке Кюёртеслампи.
- свиязь 11.5. как предидущий.
- золотистая ржанка 11.5. как предид.
- на Кюёртеслампи тоже пара лебедей и гоголи.
- овсянка-ремез 11.5. поющий на восток от болота Пуоливялинянкя.
- бекас 11.5. во многих местах по дороге.
- щеголь 11.5. звук от неба на северной стороне Вярриё 1.
- белобровик имел почти готовое гнездо возле дороги Аиникуусикко в 11.5.
- лед отправился из оз. Аиниярви в 11.5.

Wednesday, May 10, 2006

Yli 10,000 lukukertaa - Over 10,000 hits

Värriön luontopäiväkirja avattiin heinäkuun alussa 2005. Tänään (10.5.2006) luontopäiväkirjan lukukerrat ylittivät 10,000 rajan (10,038 klo 19:30). Kiitos ahkerille lukijoille. Webmaster (VP)

Varrio Nature Diary was opened on 1 July 2005. Today (10 May 2006) the counter in the diary exceeded 10,000 (10,038 at 19:30), which means that the diary has been read at least on one of its pages over 10,000 times. Many thanks for that, to the many readers. Webmaster (VP).

Monday, May 08, 2006

Lumet lähtivät Värriön tutkimusasemalta - The snow melted from Varrio Research Station

Lumet lähtivät tänään, voimallisen lämpöaallon seurauksena Värriön tutkimusaseman säähavaintopisteestä. Lumien lähtö on aikaistunut vuodesta 1981 lähtien, neljännesvuosisadassa keskimäärin 12 päivällä (ks. kuva ja Luontopäiväkirjan merkintä 15.9.2005).

Kuluneen ajanjakson perusteella tehty ennuste vuoden 2006 lumien lähdölle oli 16. toukokuuta (kalenteripäivä nro 136). Nyt lumet kuitenkin lähtivät 8 päivää etuajassa.

Katso lisää lumien lahdöstä Värriön luonnonpuistossa tutkimusaseman kotisivulta.

Winter 2005-2006 snows are gone, thanks to warm spring spell of the last few days. The date of snow melt was recorded today (8 May) in the standard spot of our climate station.

During the past quarter of century the date of snow melt seems to be earlier and earlier. In our study period (1981-2006) this shift is 12 days. Based on the downward trend we made a prognosis last autumn for this spring snow melt (see the blog note from 15.9.2005). We predicted that 16 May 2006 would be date. Now the snow disappeared eight days in advance time.

See more about the timing of the snow melt in Varrio Nature Reserve, in our Research Station homepage.

Sunday, May 07, 2006

Tykyn murtama kuusi kakkosella -

Lumien sulattua Värriöntunturista tavallista ankaramman tykkylumen tuhot ovat paljastuneet. Eniten ovat kärsineet männyt ja jokunen tunturikoivukin on murtunut. Verraten harvinaista on, että kynttilän muotoiset kuuset murtuvat tykyn painosta, sillä ne muovautuvat tykkylumessa yleensä lujaan sokeritopan muotoon. Tämä lumen murtama kuusi kuitenkin löytyi Värriö kakkoselta.

When the snow has melted from the fell trees the damages of heavy snow become more visible. Most susceptible is Scots pine and a few broken mountain mirches are also found. It rather rare that Norway spruce breaks, because the candle-formed trees get usually a sturdy sugarcone type snow cover. This broken specimen, however, was found in Varrio II

Saturday, May 06, 2006

Hiilidioksidin mittauksesta - On carbon dioxide measurement

Värriötunturin SMEAR-aseman fotosynteesin mittaus 2006 käynnistyi huhtikuun lopussa. Professori Pertti Harin tiimi asensi neljä hiilidioksidin mittauskyvettiä Kotovaaran mäntyjen latvoihin. Kuvassa kyvettiä asentaa männyn latvaan Ville.

Kotovaaran kyvetit mittaavat hiilidioksidin suhteellisia muutoksia silloin kun kyvetin kansi on kiiinni. Kotovaaran lähi-ilmakehän hiilidioksidin pitoisuuden vertailuarvoina käytetään Ilmatieteen laitoksen Sammaltunturin mittauksia Länsi-Lapista. Näin voi tehdä, koska lähi-ilmakehä on ikään kuin suuri tehosekoitin, ja sen hiilidioksidipitoisuus ja sen muutos ovat lähes samat eri puolilla maapalloa. Keväällä hiilidioksidin pitoisuus kääntyy syöksyyn, kun pohjoiset metsät alkavat siepata hiilidioksidia. Vuosina 1999-2004 syöksyn alku ajoittui välille 10. huhtikuuta – 2. toukokuuta.

Huhti-toukokuun vaihteessa Sammaltunturin lähi-ilmakehän hiilidioksidin pitoisuus oli 388 ppm (data: Ilmatieteen laitos). Sammaltunturin alustavien tietojen mukaan pitoisuus näyttäisi kääntyneen laskuun 4. toukokuuta huipputasoltaan 393 ppm, kun lämmin aalto saavutti Lapin ja havumetsien fotosynteesi käynnistyi. Tänään (6. toukokuuta) hiilidioksidin pitoisuus oli 385 ppm.

Pallastunturin hiilididioksin tunneittaista pitoisuutta voi seurata osoitteessa: http://fmigaw.fmi.fi/

*****

Measurement of 2006 Scots pine photosynthesis started in Varrio SMEAR-station at the end of April. The team of professor Pertti Hari installed four gas exchange couvettes on the tops of young Scots pines. In the photo Ville installs the couvette in one of the sample trees.

The couvettes in Kotovaara measure the proportional, temporal changes of carbon dioxide when the cap of the couvette is closed. The absolute carbon dioxide values of the nearest atmosphere are received from Sammaltunturi measurement station in the eastern Lapland.

This can be done as the nearest atmosphere is constantly under a turbulent mix. Thus near to same reference carbon dioxide contents, and the changes in the content, can me measured on various sides of the globe.

In the spring the carbon dioxide content starts to fall when northern forests start to capture carbon dioxide. During the years 1999-2004 the onset of carbon dioxide fall happened between 10 April – 2 May.

At the end of April 2006 the carbon dioxide content was 338 ppm (data courtesy by Finnish Meteorological Institute). According to the preliminary data the onset of carbon dioxide fall took place on 4 May from the top value 393 ppm, as the warm spring spell reached Lapland, and the coniferous forests started their photosynthesis. Today (6 May) the carbon dioxide content was 385 ppm.

You can follow the hourly carbon dioxide values of Pallastunturi air in the address: http://fmigaw.fmi.fi/


Friday, May 05, 2006

Petolintuja - Birds of prey

Kanahaukan uusi pesä löytyi Hirvasjokilaaksosta klo 11. Lintu kutsui pesässään, ja tottelin
kutsua. Männikköä, pesä noin 7 metrin korkeudella.
Isokäpylintukoiras taas kutsui minut lapinpöllön luo kuusikkoon puoli tuntia myöhemmin. Käpylintu varoitteli ilm. liian lähelle pesää tulleen pöllön takia. Pöllö oli kesy, ei tykännyt
kirkkaasta auringonvalosta. TH

I found a new nest of Goshawk on the valley of Hirvasjoki at 11. The bird was calling at the nest, and I obeyed. Pine forest. The nest was at 7 metres.
A male Parrot Crossbill called me to Great Grey Owl (Strix nebulosa) a half hour later in spruce forest. Obviously Crossbill was alarming because of the owl, which was too near to the nest. The owl wasn't afraid, but didn't like the sunlight.

Я нашел новое гнездо ястреба-тетеревятника на долине реки Хирвасйоки в 11. Птица призывала на гнезде, и я послушился. Это было сосновый бор, и гнездо находилось на сосне на высоте 7 м.
Потом самец клеста-сосновика призвала меня к бородатую неясыть через полчаса на ельнике. Наверно клест был тревожен из-за неясыти, которая была слышком близко от гнезда. Неясыть не боялась, но солнцесвета не любила.

Thursday, May 04, 2006

Päivän havainnot / Observations of the day

4.5. 06 havainnot:
- hiiripöllö kähisi Ylimmäisen Papuhaaran kurulla kuusessa klo 13.45.
- punarinta 4.5. laulava Yl. Papuhaaran varrella alempana klo 14.
- närhi pistäytyi aseman pihassa klo 16.30 aikoihin.
- metsäviklon 4.5. laulua Kuutsjärvellä klo 20.13. TH

Observations of 4.5. :
- Hawk Owl hissed on the gully of the river Ylimmäinen Papuhaara on spruce at 13.45.
- Robin (Erithacus rubecula) 4.5. singing down by the Ylimmäinen Papuhaara at 14.
- Jay (Garrulus glandarius) visited the station at 16.30.
- Green sandpiper (Tringa ochropus) 4.5. sang on Kuutsjärvi-lake at 20.13.

Наблюдения 4.5. :
- ястребиная сова хрипела на ущелье реки Юлиммаинен Папухаара на елке в 13.45.
- зарянка 4.5. пела внизу по реке Юлиммаинен Папухаара в 14.
- сойка посетила станцию ч. в 16.30.
- черныш 4.5. пел на оз. Куутсярви в 20.13.

Wednesday, May 03, 2006

Uusia muuttajia - More springly newcomers

Päivän tulokkaat ym.:
- rautiainen lauloi Pommituskukkulain länsipuolella ja Yli-Nuortin pohjoispuolella puolenpäivän
aikoihin lumilinjan varrella.
- telkkäpari Yli-Nuortissa kesäsillan yläpuolella klo 14.
- ampuhaukka valitti Pommituskukkulain pohjoisrinteellä klo 11 jälkeen.
- piekana kaarteli Ainikuusikossa klo 13.55.
- pikkukäppärinaaras (käpylintu) Kuutsjärven länsipuolella, pesässä klo 9.30. TH

Newcomers of the day etc.:
- Dunnock (Prunella modularis), singing birds on the hill Pommituskukkulat and
on the northern side of Yli-Nuortti by the snow observation line in the middle of the day.
- Goldeneye (Bucephala clangula) 3.5. a pair up from the summer bridge of Yli-Nuortti
at 14. o'clock.
- Merlin (Falco columbarius) whimpering on the northern slope of Pommituskukkulat after 11.
- Rough-Legged Buzzard flying above Ainikuusikko at 13.55.
- Crossbill female (Loxia curvirostra) at the nest of the western side of Kuutsjärvi lake, at 9.30.

Новые прилетавшие и т.п.:
- лесная завирушка 3.5. поющая на восток от холма Поммитускуккулат и тоже на
север от реки Юли-Нуортти в середине дня.
- гоголь 3.5. пара на Юли-Нуортти вверх от летнего моста в 14. ч.
- дербник стонающый на северной склоне Поммитускуккулат после 11. ч.
- зимняк парил над ельником Финикуусикко в 13.55.
- самка клеста-еловика на гнезде западной стороны Куутсярви в 9.30 ч.

Tuesday, May 02, 2006

Lämpöaalto toi uusia lajeja - The warm southern spell brought new species

Päivän havainnot:
- leppälintu, koiras, asemalla klo 7.15.
- laulurastas, laulua takarajan soitimella klo 8.40.
- niittykirvinen, lennossa Kuntaskurulla klo 9.15.
- pajusirkku, lennossa Kuntaskurulla klo 9.20.
- puukiipijä, ääntä Kuntaskurulla 9.30.
- pikkukäpylintu, rakennusvalmis pesä löytyi emoja seuraamalla Kuutsjärven
länsipuolelta klo 13. Pesä männyn oksalla 5 m:ssä.
- todennäköinen räkättirastas Ainikuusikossa klo 19.
- kuukkeli Pitkänjängän pesässä klo 18.30. TH

Observations of the day:
- Redstart (Phoenicurus phoenicurus), male on the station at 7.15.
- Song thrush (Turdus philomelos), singing on the mating place at 8.40.
- Meadow pipit (Anthus pratensis), flying over the Kuntaskuru creek at 9.15.
- Reed bunting (Emberiza schoeniclus), flying on the Kuntaskuru at 9.20.
- Tree Creeper voice on the Kuntaskuru at 9.30.
- Crossbill 2.5. ready nest found by following adults on the W-side of Kuutsjärvi at
13. The nest was on the branch of pine at 5 m.
- obvious Fieldfare (Turdus pilaris) 2.5. at Ainikuusikko at 19.
- Siberian Jay at the nest of Pitkäjänkä at 18.30.

Наблюдения этого дня:
- горихвостка 2.5. самец на станций в 7.15 ч.
- певший дроздь 2.5. пение на токовище зона в 8.40 ч.
- луговой конек 2.5. летающий на ущелье Кунтаскуру в 9.15 ч.
- камышевая овсянка 2.5. лет. на Кунтаскуру в 9.20 ч.
- пищуха звук на Кунтаскуру в 9.30 ч.
- клест-еловик 2.5. готовое гнездо найдено на запад от Куутсярви в 13. ч. Гдездо
находилось на сосне 5 м от землы.
- вероятный дроздь-рябинник 2.5. в Аиникуусикко в 19. ч.
- кукша на гнезде Питкаянка в 18.30 ч.

Monday, May 01, 2006

Vapunpäivän tulokkaat / The newcomers of May-Day

Uusia muuttajia:
- järripeippo 1.5. ääntä Hirvasjokilaaksossa klo 11.
- vihervarpunen 1.5. 2 yks. yli aseman W klo 18.30. TH

New species:
- Brambling (Fringilla montifringilla) 1.5. voice on the valley of Hirvasjoki at 11.
- Siskin (Carduelis spinus) 1.5. 2 ex. to the east over the station at 18.30.

Новые прилетевшие:
- вьюрок 1.5. звук на долине реки Хирвасйоки в 11. ч.
- чиж 1.5. 2 перелетели через станцию на восток в 18.30. ч.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?