Wednesday, January 24, 2007

Käpylintuja ja hirviä / Crossbills and mooses
Olipasirkutusta ja rapinaa Ainikuusikon itäpäässä klo 11. jälkeen, kun ainakin 50 yksilön käpylintuparvi ruokaili kuusissa. Parvessa oli kaikkia kolmea lajia, ja kuten tapana näyttää olevan, lapintiaisia pyöri parven laitamilla. Myös käpytikka ahersi leipätyössään. Kuvassa oikealla kirjosiipi toinen ylhäältä, kolmas ilm. iso- ja muut pikkukäpylintuja.

Samalla alueella vähän kauempana mäntytaimikossa oli myös pari hirveä. Toinen oli sarveton, mutta toisella oli muutama piikki. Jostain syystä se ei ollut vielä pudottanut niitä. TH

What a chirping and rattling was going in the E-part of Ainikuusikko-woods after 11. o'clock, when at least 50 crossbills were eating on spruces. There were all the tri species in flock, and like it is used to be, there were also Siberian Tits going around by the flock. Great-spotted Woodpecker was having his meal, too. In picture on the right White-barried Crossbill second from up, the third obviously Parrot Crossbill and the others are Crossbills.

On this area a little farther away in young pine woods there were also two mooses. One was without horns, but another had a few tines. For some reason he had not dropped them.

Какие чириканье и шелест были слышно в восточной части леса Аиникуусикко после 11. ч., когда по крайней мере 50 клестов кормились на елях. На стае были все три виды клестов, и как кажется принято, кружились у стая и сероголовые гаички. Большой пестрый дятел занимался тоже здесь шишками. На фотографии второй сверху белокрылый клест, третий вероятно сосновик и другие еловики.

Чуть-чуть дальше от них, но на этой территории в молодом сосняке были и два лося. Один без рогов, а другой имел некоторые щипы. Из какой-то причины он не уронил их.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?