Monday, August 25, 2008

Niittykirvinen kuuluu silmälläpidettäviin - Meadow pipit perhaps decreasing

Niittykirvinen on tunturinummien laji Värriössä, ja kyllä sen soillakin tapaa. Niittykirvisen kanta näyttäisi olevan hienoisessa laskussa. Piste- ja sarkalaskentojen yhteisessä 17 vuoden aineistossa (graafi vasemmalla) havaintojen lumumäärä on pudonnut puoleen. Suoran laskeva suunta ei tosin ole vielä tilastomatemaattisesti merkitsevä, sillä todennäköisyystaso on 95 prosentin alapuolella (94.2 %), mutta silmälläpidettävä laji niittykirvinen jo on.

Niittykirvisen vähenemä voi kertoa siitä, että Värrön tunturinummet ovat metsittymässä. Samaan suuntaan viittaavat myös havainnot keräkurmitsasta.

Pistelaskentojen 24 vuoden aineistossa laskeva suunta ei ole niin selvä (graafi oikealla) , koska vuonna 1993 niittykirvisen kannat näyttävät hypänneen uudelle tasolle. Siitä lähtien laskevan suuntauksen voi taas aavistaa.

Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?