Thursday, August 21, 2008

21.8. Metsien monikäyttöä ja petolinnun pyrstösulkia

Kosteana valjennut aamu aloitettiin pohtimalla luonnonsuojelun asemaa Pohjois-Suomen metsien monikäytön ja erityisesti metsästyksen suhteen. Päällimmäisenä keskustelussa oli luonnonsuojelun imagon muuttaminen metsästäjien silmissä ennemminkin metsästystä mahdollistavaksi ja riistakantoja turvaavaksi kuin hupia rajoittaviksi säännöiksi. Ajatuksena oli, että riittävän suuri suojelualue mahdollistaa riistaeläinkantojen pysymisen riittävän suurina, jolloin metsästettävää muuttaa runsaasti myös suojelualueiden ulkopuolelle. Etelä-Suomen tilanne eroaa kuitenkin voimakkasti pohjoisen vastaavasta suojellun pinta-alan vähyyden ja pirstaleisuuden johdosta. Samassa yhteydessä nousivat esille myös ajalliset metsästysrajoitukset. Metsästysaikojen pidentäminen siihen soveltuvilla alueilla mahdollistaisi uudelleen esimerkiksi perinteikkään pystykorvametsästyksen. Sopiviin riistakantoja elvyttäviin suojelutoimiin yhdistettynä muutokset metsästysajoissa voisivat vaikuttaa myönteisesti paitsi metsästävän kansanosan suojelumyönteisyyteen myös pienten kuntien kassavirtaan luuontomatkailun kautta. Nykyisin rajoitukset perustuvat melko lyhyen aikavälin havaintoihin. Vaihtoehtona tälle esitettiin pidempien aikasarjojen hyödyntämistä metsästysaikoja ja kiintiöitä suunnitellessa. Erinomaisena esimerkkinä tällaisesta pitkästä ja kattavasta aikasarjasta on Värriön ympäristöstä jo vuodesta 1967 kerätty lumilinja-aineisto, joka antaa hyvän kuvan eri lajien kantojen vaihtelusta ja pitkän aikavälin kehityksestä.


Iltapäivällä pääsimme siirtymään päivän ulkoiluosuuteen, ohjelmassa oli petolintujen pesiin ja niiden alle tippuneet jätökset ja niiden tunnistaminen. Jätöksiä löytyi riittävästi, ja saaliseläinten tunnistaminenkin sujui ainakin suurimmalta osalta hyvin. Koko kerätty aineisto lähetetään Oulun yliopistoon jatkotutkimuksia varten. Näissä määritetään petolintujen saalislajijakauma, jonka perusteella voidaan arvioida esimerkiksi ruoanhankinta-alueen laajuus. Kaikenkaikkiaan siis onnistunut ja informatiivinen päivä, säätkin suosivat lopulta ja pääsimme ulkoilemaan lähes täydessä auringonpaisteessa.
Kirjoittajat: Anssi Venho ja Topi Tanhuanpää

Kuva: Topi Tanhuanpää

Kuva: Osmo Suominen

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?