Friday, November 17, 2006

Erämaako hiljainen? / Silent wilderness?
Yleensä Värriön erämaa on tähän aikaan hiljainen, mutta poikkeuksiakin on. Tänään kiinnitti huomiotani Rakitsan E-puolen kuusikossa ollut käpylintuparvi. Siihen kuului kaikkia 3 lajia, lintuja 20-30 yks. Tämä käpylintuparvi piti koko ajan ääntä, linnut lauloivat kuin kanarialinnut ja ääntelivät myös muuten, kiistellen ravinnosta. Kiirettä niillä ei ollut, pysyivät lähes paikoillaan klo 11. jälkeen lähes tunnin. Käpyjä kuusissa oli runsaasti, myös männynkäpyjä ne söivät. Usein käppärit ottivat kävyn kuusesta, ja menivät koivuun syömään.

Tässä "koloniassa" oli myös muita lintulajeja. Olen aikaisemmin pannut merkille, mm. 27.10. ja 14.11. (kts. luontopäiväk.!), että lapintiaiset mielellään viihtyvät käpylintujen matkassa. Tässä niitä oli n. 6 yks., ja ne pysyttelivät koko ajan parven liepeillä, pitäen ääntä nekin. En huomannut niiden kuitenkaan käyttävän hyväksi käpylintujen pudottamia siemeniä. Myös käpytikka keräili käpyjä alueella, viihtyipä siellä jonkin aikaa myös 3-4 kuukkelin porukka. TH

Usually wild terrain of Värriö is silent in Wintertime, but there are exceptions, too. Today I noticed a flock of crossbills to the E from Rakitsa, which flock had all tree species, about 20-30 birds together. This flock made noise the whole time, birds were singing like canaries and squeezing, when they argued on food. They didn't hurry, stayed almost at the place an hour after 11. There were many cones on spruces, also on pines the birds were eating. Often crossbills took a cone from spruce, and flew to birch eat it.

In this colony there were also other species of birds. I have noticed earlier, for ex. 27.10. and 14.11. (watch the Nature diary!), that Siberian Tits enjoy the company of crossbills. This time there were about 6 Tits, but I didn't see them eat seeds, fallen by crossbills. Tits were whole time near by the flock. Also there was a Great Woodpecker searching and bringing cones. Even a group of Siberian Jays 3-4 birds stayed by the flock a while.

Обыкновенно глухомань Вярриё - тихая в это время. Но есть и исключения. Сегодня на восток от Ракитса я обратил внимание на стаю клестов, которая состоялась изо всех три вида, всего 20-30 птиц. Эта стая шумела постоянно, пели как канарийские птицы и пискали, ссорясь о пище. Они не спешили, ф держались почти на одном месте один час после 11. ч. Там были много шишек в елях, и тоже на соснах кормились птицы. Часто птицы брали шишку из ели, и летели потом есть ее в березу.

В этой колонии были и другие виды. Я уже раньше, напр. 27.10. и 14.11. (посм. дневник!) заметил, что лапландские гаички любят общаться с клестами. Тут была группа примерно 6 штук, но я не заметил, чтобы они ели семена, которые роняли клесты. Гаички держались постоянно рядом со стаей. Там был и большой пестрый дятел, кто искал и носил шишки. Даже группа кукш, 3-4 особей, остались на маленькое время у стая.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?