Wednesday, July 05, 2006

Sopeutuja / The adaptable

Yksi linnustomme sopeutujista on urpiainen. Se voi olla muuttolintu ja paikkalintu, mutta useimmiten se on kiertolainen. Pesii lähes koko maassa, etupäässä pohjoisessa. Pesimäkausikin on pitkä, pesii jollakin seudulla, mutta voi muuttaa toiselle seudulle pesimään toista pesyettä. Erityisesti pesäpaikan valinnassa urpiainen on sopeutuvainen. Tänä kesänä urpiaisenpesiä on löytynyt mm. pajusta 10 cm korkeudelta tunturipaljakasta ja kuusenoksalta 10 m korkeudesta korkeasta kuusikosta. Ennätyskorkeus on jossain 17 m korkeudella. Urpiaisen pesät voivat olla lähekkäin tai erillään. Tänä kesänä löytyi urpiaisen ja kulorastaan pesät samasta puusta. TH

One of the adaptable birds of ours is Redpoll (Carduelis flammea). He can be a migratory bird or wintering bird, but usually he is a vagrant. He nests on the whole country (Finland), mainly on the north. The nesting season is long, he nests on one area, but he can change the area for another nesting. Espesially he is adaptable in choosing the place of nest. In this summer we have found his nests on willow at 10 cm high on open fell and on spruce branch at 10 m high in high spruce forest. The record is 17 m, I think. Nests of Redpolls may be near from others or separately. In this summer we found nests of Redpoll and Mistle Thrush on the same tree.

Одна из наших приспасабливающихся птиц - чечетка. Она может мигрировать на зиму или остаться зимовать на месте, но вообще она бродяга. Гнездится почти на всей стране, преимушественно на севере. Сезон гнездования длинный, она гнездиться на одной территории, но может перелетать на другую гнездиться второй раз. Особенно она приспасабливающаяся в выборе место гнезда. Этим летом мы нашли его гнезда в т. ч. на иве в высоте 10 см на тундре и на ветке елки в высоте 10 м в высокой ельнике. Рекорд где-то в 17 метрах. Гнезда чечеток могут быть близко друг от друга или отдельно. Этим летом мы нашли гнезда чечетки и дерябы на одной же дереве.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?