Sunday, June 11, 2006

Tuulihaukka hautomassa / Kestrel sitting on the nest

Eilen 10.6. tarkastimme Pirunkurun jyrkänteen risupesän. Tuulihaukkahan se siellä hautoi. Todennäköisesti se on myös rakentanut pesän, vaikka emme ole rakentamista nähneetkään. Pohjolan Linnut kirjoittaa: ...väitettä, että tuulihaukka pystyisi itse rakentamaan pesänsä, ei ole todistettu. ... Mikäpä muukaan sen olisi rakentanut, koska se on tuore rakennelma.

Tänään löytyi koppelon munan kuori Rakitsan E-puolen kummuilta. Ilm. korppi oli asialla. TH

Yesterday 10.6. we controlled the nest of the rock of Pirunkuru. Kestrel was sitting on the nest. Probably he had built the nest, although we have not seen him building. The book Pohjolan Linnut writes: ...the statement, that Kestrel could himself build his nest, has not been proved... Who else could build it, because it is a new building.

Today I found a shell of the egg of Capercaillie. Probably Raven is the guilty.

Вчера 10.6. проверили гнездо на скале расшелины Пирункуру. Пустельга сидела на гнезде. Наверно она построила гнездо, хотя мы не видели ее строить гнездо. Книга Похйолан Линнут пишет: ...утверждение, что пустельга сама могла бы строить свое гнездо, не засвидетельствовано... Кто же другой построил его, т.к. это новая построика.

Сегодня нашел корку яйца глухарья. Наверно ворон виноват.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?