Monday, February 27, 2006

Katkennut tykkymänty Värriö ykkösellä - Broken Scots pine on Varrio one

Sannamaija Susiluoto tekee väitöskirjaansa metsänrajakysymyksistä. Hänen koekenttänsä on Värriö ykkösen länsilaidalla. Tunturiin kiivenneitä mäntyjä on tunturissa tutkimukselle riittävästi, mutta tykkyvuosina on varauduttava siihen, että jokin tutkimusmännyistäkin voi uupua tykyn alle.

Ms. Sannamaija Susiluoto is studying the problematics of tree line on Varrio one mountain. There are enough research trees for her study, but during exceptional years of heavy snow it happens that some of the research trees may get broken, like this Scots pine.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?