Tuesday, August 02, 2005

Alailmakehän otsonista -Tropospheric ozone

Otsonia muodostuu alailmakehässä eli troposfäärissä valokemiallisten reaktioiden seurauksena hiilivedyistä ja typen oksideista. Otsoni on voimakas hapetin, joten suurina pitoisuuksina se on haitallista terveydelle ja voi vahingoittaa kasvillisuutta.

EU-direktiivien mukainen otsonipitoisuuden kynnysarvo väestölle tiedottamiseksi on tunnin keskiarvona 180 ug/m3 eli noin 92 ppb (kuvassa punainen katkoviiva). Värriön SMEAR-asemalla mitatut otsonipitoisuudet (sininen käyrä) ovat yleensä huomattavasti tätä rajaa alhaisemmat.
(KL)

Ozone is formed in the lower troposphere due to photochemical reactions. Ozone is an oxidant and therefore detrimental to health and vegetation.

According the EU-directives the limiting value of ozone concentration for informing the population is 180 ug/m3, ~92 ppb (red dash line). The concentration measured in Värriö SMEAR-station (blue line) stays clearly below this level.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?